Betoptic

Betoptic S

Novartis

Glaukommiddel.

ATC-nr.: S01E D02

  

  Betaksolol forbudt iht. WADAs dopingliste, med visse unntak/restriksjoner

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01E D02
Betaksolol
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av betaksolol kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Betaksolol har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at betaksolol er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 28.06.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER 5 mg/ml: Betoptic: 1 ml inneh.: Betaksololhydroklorid tilsv. betaksolol 5 mg, benzalkoniumklorid 0,1 mg, natriumedetat, natriumklorid, saltsyre og/eller natriumhydroksid til pH 7,4, renset vann.


ØYEDRÅPER 2,5 mg/ml: Betoptic S: 1 ml inneh.: Betaksololhydroklorid tilsv. betaksolol 2,5 mg, benzalkoniumklorid 0,1 mg, polysulfonsyre, karbomer 974P, borsyre, dinatriumedetat, lauroylsarkosinat, mannitol, saltsyre og/eller natriumhydroksid til pH 7,4, renset vann.


Indikasjoner

Til nedsettelse av intraokulært trykk. Til pasienter med kronisk åpenvinklet glaukom av primær eller sekundær natur.

Dosering

Anbefalt dosering: 1 dråpe 2 ganger daglig i det angrepne øyet. Pga. individuelle variasjoner i prøveresultat bør effekten først vurderes etter ca. 1 måneds behandling. Det intraokulære trykket bør da måles ved ulike tider på døgnet. Ved overgang fra behandling med annet glaukommiddel anbefales samtidig behandling med begge preparatene i 1 døgn. Ved overgang fra flere forskjellige preparater kreves individuell tilpasning av terapiprogrammet. Seponering eller dosejustering av tidligere anvendte glaukommidler skal ikke foretas med kortere intervall enn ca. 1 uke for hvert preparat, under samtidig betaksololbehandling. Dersom det intraokulære trykket ikke kan kontrolleres med betaksolol alene, kan kombinasjonsterapi med pilokarpin, andre miotika, adrenalin eller karboanhydrasehemmere innsettes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre- og leverfunksjon: Ikke undersøkt. Barn: Bruk anbefales ikke pga. manglende erfaring.
Administrering: Kun for okulær bruk. For å forhindre forurensing av dråpespiss og oppløsning, bør forsiktighet utvises slik at ikke øyelokk, området rundt øyet eller andre overflater berøres av flaskens dråpespiss. Ved bruk av nasolakrimal okklusjon eller lukking av øyelokkene i 2 minutter reduseres systemisk absorpsjon, og dette kan gi en reduksjon i systemiske bivirkninger og økt lokal aktivitet. Ved bruk av >1 topisk oftalmisk legemiddel må midlene gis med minst 5 minutters mellomrom. Øyesalver skal gis sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Reaktiv luftveissykdom, inkl. alvorlig bronkial astma, eller en historie med alvorlig bronkial astma eller alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Sinusbradykardi, syk sinussyndrom, sinoatrialt blokk, AV-blokk grad II og III, som ikke kontrolleres med pacemaker. Overt hjertesvikt, kardiogent sjokk.

Forsiktighetsregler

Generelt: Betaksolol er en betaadrenerg komponent som absorberes systemisk, og kardiovaskulære, pulmonære og andre bivirkninger kan derfor forekomme. Forekomst av systemiske bivirkninger etter topikal administrering på øyet er lavere enn ved systemisk administrering. Hjerte: Ved kardiovaskulær sykdom (f.eks. koronar hjertelidelse, Prinzmetals angina og hjertesvikt) og hypotensjon, skal terapi vurderes svært grundig, og terapi med andre substanser må vurderes. Pasienter med kardiovaskulær sykdom bør overvåkes mht. tegn på forverring av sykdom og for bivirkninger. Gis med forsiktighet ved AV-blokk grad I, pga. negativ effekt på ledningstiden. Kar: Pasienter med alvorlig perifer sirkulatorisk forstyrrelse/sykdom (f.eks. alvorlige former for Raynauds sykdom eller -syndrom) bør behandles med forsiktighet. Luftveissykdom: Luftveisreaksjoner, inkl. død pga. bronkospasmer hos astmatikere, er rapportert etter administrering av enkelte okulære betablokkere. Pasienter med mild/moderat bronkial astma, en historie med mild/moderat bronkial astma eller mild/moderat kols bør behandles med forsiktighet. Hypoglykemi/diabetes: Bør administreres med forsiktighet til pasienter som har lett for å få spontan hypoglykemi og til pasienter med labil diabetes, da betablokkere kan skjule tegn og symptomer på akutt hypoglykemi. Hypertyreoidisme: Betablokkere kan skjule tegn på hypertyreoidisme. Hornhinne: Kan føre til øyetørrhet. Pasienter med hornhinnesykdom bør behandles med forsiktighet. Andre betablokkere: Effekt på intraokulært trykk eller kjente effekter på systemisk betablokade kan risikeres når betaksolol gis til pasienter som behandles med systemiske betablokkere. Responsen må observeres nøye. Bruk av 2 topikale adrenerge betablokkere anbefales ikke. Anafylakse: Pasienter med en historie med atopi eller alvorlige anafylaktiske reaksjoner mot en rekke allergener, kan reagere kraftigere overfor gjentatt eksponering med slike allergener, og ikke være responsive overfor den vanlige dosen adrenalin som brukes til å behandle anafylaktiske reaksjoner. Koroidalavløsning: Koroidalavløsning er rapportert ved administrering av trykksenkende terapi (f.eks. timolol, acetazolamid) etter filtrasjonskirurgi. Kirurgisk anestesi: Kan blokkere systemisk betaagonistvirkning, f.eks. av adrenalin. Anestesilege bør informeres når pasienten får betaksolol. Muskelsvakhet: Adrenerge betablokkere kan forsterke muskelsvakhet ved myasthenia gravis eller symptomer på myasthenia gravis (f.eks. diplopi, ptose, generell svakhet). Forsiktighet utvises. Kontaktlinser: Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake irritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Unngå kontakt med myke kontaktlinser. Pasienten må instrueres til å ta ut kontaktlinsene (myke eller harde) før drypping og vente minst 15 minutter før gjeninnsetting.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E D02
Additive effekter som kan føre til hypotensjon og/eller utpreget bradykardi, kan forekomme når okulære betablokkere gis samtidig med orale kalsiumkanalblokkere (f.eks. diltiazem), adrenerge betablokkere, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika eller guanetidin. Mydriasis som skyldes samtidig bruk av okulære betablokkere og adrenalin (epinefrin), er rapportert. Betablokkere kan redusere effekten av adrenalin ved behandling av anafylaktiske reaksjoner. Spesiell forsiktighet utvises ved bruk hos pasienter med atopi og anafylaksi i anamnesen.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Foreligger ikke tilstrekkelige data på bruk hos gravide. Bør ikke brukes under graviditet dersom det ikke er helt nødvendig. Epidemiologiske studier har ikke vist teratogene effekter, men derimot en risiko for intrauterin vekstretardasjon når betablokkere administreres oralt. I tillegg er det observert tegn og symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotensjon, åndenød og hypoglykemi) hos nyfødte når betablokkere er administrert frem til fødsel. Ved bruk frem til fødsel bør den nyfødte overvåkes nøye de første dagene etter fødselen.
Amming: Går over i morsmelk og kan forårsake alvorlige bivirkninger hos diende barn. Terapeutiske betaksololdoser gitt som øyedråper vil sannsynligvis ikke gi store nok mengder i morsmelken til å påføre barnet kliniske symptomer på betablokade.
Fertilitet: Ingen data.
Betaksolol

Bivirkninger

Betoptic 5 mg/ml: Svært vanlige (≥1/10): Øye: Ubehag i øyet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Nevrologiske: Hodepine. Øye: Uklart syn, økt tåredannelse. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Bradykardi, takykardi. Luftveier: Astma, dyspné, rhinitt. Øye: Punktkeratitt, keratitt, konjunktivitt, blefaritt, svekket syn, fotofobi, øyesmerte, tørt øye, astenopi, blefarospasme, kløe i øyet, rennende øyne, skorpedannelse på øyelokket, øyebetennelse, øyeirritasjon, konjunktivale forstyrrelser, konjunktivalt ødem, okulær hyperemi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Dysgeusi. Hud: Dermatitt, utslett. Hjerte/kar: Hypotensjon. Kjønnsorganer/bryst: Redusert libido. Luftveier: Hoste, rhinoré. Nevrologiske: Synkope. Psykiske: Angst. Øye: Katarakt. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Arytmi. Hud: Alopesi. Immunsystemet: Overfølsomhet. Nevrologiske: Svimmelhet. Psykiske: Depresjon, insomnia. Øye: Erytem i øyelokket. Øvrige: Lidelser/reaksjoner på administreringsstedet: Asteni. Betoptic S 2,5 mg/ml: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Øyeirritasjon, okulært ubehag, okulær hyperemi, tåreflom. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øye: Fotofobi, nedsatt korneal sensibilitet, punktkeratitt, anisokori, kløe, tåkesyn, følelse av fremmedlegeme på øyet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Bradykardi. Hud: Alopesi. Luftveier: Dyspné, astma. Nevrologiske: Hodepine. Psykiske: Depresjon, søvnløshet. Bivirkninger som har forekommet med okulære betablokkere og som muligens kan forekomme med Betoptic og/eller Betoptic S: Gastrointestinale: Smaksforstyrrelse, kvalme, dyspepsi, diaré, munntørrhet, magesmerter, brekninger. Hjerte/kar: Bradykardi, brystsmerter, palpitasjoner, ødem, arytmi, kongestiv hjertesvikt, AV-blokk, hjertestans, hjertesvikt, hypotensjon, Raynauds fenomen, kalde hender og føtter. Hud: Alopesi, psoriasislignende utslett eller forverring av psoriasis, hudutslett. Immunsystemet: Systemiske allergiske reaksjoner inkl. angioødem, urticaria, lokalisert og generalisert utslett, pruritus, anafylaktisk reaksjon. Kjønnsorganer/bryst: Seksuell dysfunksjon, redusert libido. Luftveier: Bronkospasmer (hovedsakelig hos pasienter med eksisterende bronkospastisk sykdom), dyspné, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Myalgi. Nevrologiske: Synkope, cerebrovaskulære hendelser, cerebral iskemi, økning i tegn og symptomer på myasthenia gravis, svimmelhet, parestesi, hodepine. Psykiske: Søvnløshet, depresjon, mareritt, hukommelsestap. Stoffskifte/ernæring: Hypoglykemi. Øye: Tegn og symptomer på okulær irritasjon (f.eks. brennende, stikkende følelse, kløe, økt tåredannelse, rødhet), blefaritt, keratitt, tåkesyn og koroidal avløsning etter filtrasjonskirurgi, redusert korneal følsomhet, tørre øyne, korneal erosjon, ptose, diplopi. Øvrige: Asteni/trøtthet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ved utilsiktet inntak kan symptomer på overdose inkludere bradykardi, hypotensjon, hjertesvikt og bronkospasmer.
Behandling: Symptomatisk og støttende. En okulær overdosering kan vanligvis skylles ut av øyet med lunkent vann.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For betablokkere, ikke-selektive C07A A

Egenskaper

Klassifisering: Selektiv β1-blokker uten sympatomimetisk eller signifikant lokalanestetisk effekt. β2-reseptorer i lunger og kar påvirkes lite. β2-mediert bronkodilatasjon og den vasodilaterende effekt av adrenalin påvirkes ikke. Reduserer normalt og forhøyet intraokulært trykk. Gir ikke miose eller akkommodasjonskramper og derav følgende endringer i skarpsynet. Betoptic S er en suspensjon og er mer viskøs enn Betoptic øyedråper. Den aktive substansen får derved lengre kontakttid med øyet, og konsentrasjonen kan reduseres.
Virkningsmekanisme: Preparatet senker det intraokulære trykket i så vel normale som glaukomatøse øyne, antagelig pga. redusert kammervannsproduksjon.
Absorpsjon: Effekt sees ca. 30 minutter etter applikasjon i øyet. Maks. effekt oppnås etter ca. 2 timer. Markant trykksenking vedvarer i ca. 12 timer etter administrering.

Oppbevaring og holdbarhet

Kastes 4 uker etter åpning. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

Sist endret: 19.06.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.06.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Betoptic, ØYEDRÅPER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
5 mg/ml5 ml (flaske)
098582
Blå resept
-
86,60CSPC_ICON

Betoptic S, ØYEDRÅPER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
2,5 mg/ml5 ml (flaske)
423434
Blå resept
Byttegruppe
91,10CSPC_ICON
3 × 5 ml (flaske)
381020
Blå resept
Byttegruppe
200,70CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

blefarospasme (øyelokkskrampe): Øyelokksrykninger som skyldes kramper i øyets ringmuskulatur.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diplopi (dobbeltsyn): Dobbeltsyn.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erosjon: Overflatisk sår.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forhøyet intraokulært trykk (økt intraokulært trykk, forhøyet iop): Forhøyet væsketrykk i øyet.

fotofobi (lysskyhet, okulær lysoverfølsomhet): Lysømfintlighet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjertestans (hjertestopp, asystole): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

intrauterin vekstretardasjon (hemming av fostervekst, intrauterin veksthemming): Forekommer når veksten til et foster ikke utvikles i normal hastighet. Tilstanden har ulike skadelige virkninger på fosteret, på barnet under oppveksten og hos voksne.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

katarakt (grå stær): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

keratitt (hornhinnebetennelse): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.

raynauds sykdom: Kramper i perifere blodkar, spesielt i fingrene. Fører til at fingrene blir hvite og kalde. Årsaken er ukjent og det er hovedsakelig kvinner som rammes

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sinoatrialt blokk (sa-blokk, sinoaurikulært blokk): Impulser fra sinusknuten til forkamrene (atriene) i hjertet er blokkert.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.