Betmiga

Astellas

Urologisk spasmolytikum, selektiv β3-adrenoseptoragonist.

ATC-nr.: G04B D12

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkDEPOTTABLETTER, filmdrasjerte 25 mg og 50 mg: Hver depottablett inneh.: Mirabegron 25 mg, resp. 50 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 25 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). 50 mg: Gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av «urgency», økt vannlatingsfrekvens og urgeinkontinens hos voksne med overaktiv blæresyndrom (OAB).

Dosering

Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 50 mg 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Preparatet er ikke studert hos pasienter med terminal nyresykdom (GFR <15 ml/minutt/1,73 m2 eller pasienter som trenger hemodialyse) eller ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C), og anbefales ikke til disse pasientgruppene. Det foreligger begrensede data fra pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR 15-29 ml/minutt/1,73 m2) og det anbefales en dosereduksjon til 25 mg for denne pasientgruppen. Tabellen viser anbefalt daglig dose for pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon ved fravær og tilstedeværelse av sterke CYP3A-hemmere.

 

 

Sterke CYP3A-hemmere

 

 

Uten hemmer

Med hemmer

Nedsatt nyrefunksjon1

Lett

50 mg

25 mg

 

Moderat

50 mg

25 mg

 

Alvorlig

25 mg

Ikke anbefalt

Nedsatt leverfunksjon2

Lett

50 mg

25 mg

 

Moderat

25 mg

Ikke anbefalt

1Lett: GFR 60-89 ml/minutt/1,73 m2. Moderat: GFR 30-59 ml/minutt/1,73 m2. Alvorlig: GFR 15-29 ml/minutt/1,73 m2. 2Lett: Child-Pugh A. Moderat: Child-Pugh B. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen tilgjengelige data.
Administrering: Tas med eller uten mat. Skal svelges hele med væske. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig ukontrollert hypertensjon definert som systolisk blodtrykk ≥180 mm Hg og/eller diastolisk blodtrykk ≥110 mm Hg.

Forsiktighetsregler

Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Se Dosering. Hypertensjon: Mirabegron kan øke blodtrykket. Blodtrykk bør måles ved oppstart og jevnlig under behandlingen, spesielt hos hypertensive pasienter. Det foreligger begrensede data fra pasienter med hypertensjon trinn 2 (systolisk blodtrykk ≥160 mm Hg eller diastolisk blodtrykk ≥100 mm Hg). Kongenital eller ervervet QT-forlengelse: Ved terapeutiske doser i kliniske studier, har mirabegron ikke gitt klinisk relevant QT-forlengelse. Pasienter med tidligere kjent QT-forlengelse eller pasienter som bruker legemidler som er kjent for å gi forlenget QT-intervall er imidlertid ikke inkludert i studiene, og effekten er ukjent. Varsomhet må utvises ved bruk til disse pasientene. Pasienter med blæreobstruksjon (BOO) og pasienter som tar antimuskariner mot overaktiv blæresyndrom (OAB): Hos pasienter som tar mirabegron er det etter markedsføring rapportert om urinretensjon hos pasienter med BOO og hos pasienter som tar antimuskariner som behandling mot OAB. En kontrollert klinisk sikkerhetsstudie av pasienter med BOO viste ingen økt urinretensjon hos pasienter behandlet med mirabegron, men mirabegron bør likevel administreres med forsiktighet ved klinisk signifikant BOO. Mirabegron bør også administreres med forsiktighet til pasienter som tar antimuskariner som behandling mot OAB.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G04B D12
Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR 30-89 ml/minutt/1,73 m2) eller lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A), og samtidig behandling med sterke CYP3A-hemmere, er anbefalt dosering 25 mg/dag. Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av legemidler med smal terapeutisk indeks som metaboliseres signifikant via CYP2D6, slik som tioridazin, antiarytmika type 1C og TCA. Det bør også utvises forsiktighet ved samtidig bruk av CYP2D6-substrater, der dosen titreres individuelt. For pasienter som skal starte behandling med en kombinasjon av Betmiga og digoksin, bør laveste dose digoksin forskrives i starten. Digoksinkonsentrasjonen i serum bør overvåkes og brukes til titrering av digoksindosen for å oppnå ønsket klinisk effekt. Det bør tas hensyn til muligheten for at mirabegron kan virke hemmende på P-gp ved kombinasjon med sensitive P-gp-substrater, som f.eks. dabigatran. Økt eksponering for mirabegron forårsaket av interaksjoner kan være forbundet med forhøyet puls.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset mengde data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mirabegron anbefales ikke under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Skilles ut i melken til gnagere og forventes derfor å kunne bli påvist i human melk. Manglende humane data. Bør ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Ingen behandlingsrelaterte effekter på fertiliteten hos dyr. Effekt på human fertilitet er ukjent.
Mirabegron

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeDiaré1, forstoppelse1, kvalme1
Mindre vanligeDyspepsi, gastritt
SjeldneLeppeødem
Hjerte
VanligeTakykardi
Mindre vanligeAtrieflimmer, palpitasjoner
Hud
Mindre vanligeKløe, urticaria, utslett (inkl. makuløst og papuløst)
SjeldneAngioødem1, leukocytoklastisk vaskulitt, purpura
Infeksiøse
VanligeUrinveisinfeksjon
Mindre vanligeCystitt, vaginal infeksjon
Kar
Svært sjeldneHypertensiv krise1
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeVaginalkløe
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeHovne ledd
Nevrologiske
VanligeHodepine1, svimmelhet1
Nyre/urinveier
SjeldneUrinretensjon1
Psykiske
Ukjent frekvensForvirringstilstand1, insomni1
Undersøkelser
Mindre vanligeØkt ALAT, økt ASAT, økt blodtrykk, økt γ-GT
Øye
SjeldneØyelokksødem
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré1, forstoppelse1, kvalme1
HjerteTakykardi
InfeksiøseUrinveisinfeksjon
NevrologiskeHodepine1, svimmelhet1
Mindre vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, gastritt
HjerteAtrieflimmer, palpitasjoner
HudKløe, urticaria, utslett (inkl. makuløst og papuløst)
InfeksiøseCystitt, vaginal infeksjon
Kjønnsorganer/brystVaginalkløe
Muskel-skjelettsystemetHovne ledd
UndersøkelserØkt ALAT, økt ASAT, økt blodtrykk, økt γ-GT
Sjeldne
GastrointestinaleLeppeødem
HudAngioødem1, leukocytoklastisk vaskulitt, purpura
Nyre/urinveierUrinretensjon1
ØyeØyelokksødem
Svært sjeldne
KarHypertensiv krise1
Ukjent frekvens
PsykiskeForvirringstilstand1, insomni1

1Sett etter markedsføring.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Opptil 300 mg daglig i 10 dager, ga økt puls og økt systolisk blodtrykk ved administrering til friske.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Monitorering av puls, blodtrykk og EKG anbefales.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: G04B D12

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Virker avslappende på glatt muskulatur i blære hos rotte og isolert vev fra menneske. I lagringsfasen, når urin samles opp i urinblæren, dominerer den sympatiske nervestimuleringen. Noradrenalin frigjøres fra nerveterminalene og fører i hovedsak til aktivering av beta-adrenoseptorene i blæremuskulaturen, slik at den glatte muskulaturen i blæren slapper av. Mirabegron bedrer urinlagringsfunksjonen ved å stimulere β3-adrenoseptorene i blæren.
Absorpsjon: Cmax nås etter 3-4 timer. Absolutt biotilgjengelighet øker fra 29% ved en dose på 25 mg til 35% ved en dose på 50 mg. Gjennomsnittlig Cmax og AUC øker mer enn doseproporsjonalt innenfor dosespekteret. Steady state nås i løpet av 7 dager.
Proteinbinding: Ca. 71%. Moderat affinitet for albumin og α1-syreglykoprotein.
Fordeling: Vdss ca. 1670 liter. Distribueres til erytrocytter.
Halveringstid: Total kroppsclearance fra plasma er ca. 57 liter/time. Terminal t1/2 ved eliminering er ca. 50 timer. Renal clearance er ca. 13 liter/time.
Metabolisme: Involverer dealkylering, oksidering, (direkte) glukuronidering og amidhydrolyse.
Utskillelse: Utskillelsen av uendret mirabegron i urin er doseavhengig og er ca. 6% etter 25 mg og 12,2% etter 100 mg. Etter administrering av 160 mg radioaktivt merket mirabegron ble ca. 55% gjenfunnet i urin og ca. 34% i feces.

Sist endret: 17.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02.04.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Betmiga, DEPOTTABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg30 stk. (endose)
501278
SPC_ICONBlå resept
-
390,00C
90 stk. (endose)
595198
SPC_ICONBlå resept
-
1097,50C
50 mg30 stk. (endose)
093284
SPC_ICONBlå resept
-
390,00C
90 stk. (endose)
409927
SPC_ICONBlå resept
-
1097,50C
90 stk. (flaske)
567338
SPC_ICONBlå resept
-
1097,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp3a-hemmer: Se CYP3A4-hemmer.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

erytrocytt: Røde blodceller. Blodets vanligste blodcelle. Sørger for transport av oksygen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

γ-gt (gammaglutamyltransferase, ggt): Er et enzym. Har betydning for transporten av aminosyrer inn i cellene (katalyserer hydrolyse av visse peptider og overføring av glutamylgrupper til aminosyrer og peptider).