Berocca

Bayer AS

Vitamin B-kompleks med vitamin C og mineraler.

ATC-nr.: A11E B-

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A11G A01
Askorbinsyre (vitamin C)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 26.03.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11H A05
Biotin
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 04.10.2017) er utarbeidet av Baxter.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 B03B A01
Cyanokobalamin
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.01.2020) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 B03B B01
Folsyre
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.01.2020) er utarbeidet av Pfizer.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11H A31
Kalsiumpantotenat
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 22.11.2016) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A02A A04
Magnesiumhydroksid
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 01.02.2017) er utarbeidet av McNeil.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11H A01
Nikotinamid
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 19.12.2017) er utarbeidet av Baxter.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11H A02
Pyridoksin (vitamin B6)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.12.2018) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11H A04
Riboflavin
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.07.2017) er utarbeidet av Fresenius Kabi.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A12C B01
Sinksulfat
 
Miljørisiko: Bruk av elektrolytter gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 07.11.2018) er utarbeidet av BioPhausia.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11D A01
Tiamin (vitamin B1)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 15.08.2019) er utarbeidet av Abcur.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 A11H A02
Pyridoksin (vitamin B6)
 
Miljørisiko: Bruk av vitaminer gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 05.12.2018) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

BRUSETABLETTER: Hver brusetablett inneh.: Askorbinsyre 500 mg, tiamin (vitamin B1) 15 mg, riboflavin (vitamin B2) 15 mg, nikotinamid (vitamin B3) 50 mg, pantotensyre (vitamin B5) 23 mg, pyridoksinhydroklorid (vitamin B6) 10 mg, cyanokobalamin (vitamin B12) 0,01 mg, folsyre (vitamin B9) 0,4 mg, biotin (vitamin B8) 0,15 mg, kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 100 mg, magnesiumsubkarbonat og magnesiumsulfatdihydrat tilsv. magnesium 100 mg, sinksitrattrihydrat tilsv. sink 10 mg, mannitol 276 mg, aspartam 25 mg, sukrose, hjelpestoffer. Fargestoff: Betakaroten (E 160a), rødbetfarge (E 162). Appelsinsmak.


Indikasjoner

Ved mangel og økt behov for vitamin C og B-vitaminer. Ved mangel og økt behov for sink.

Dosering

Voksne og ungdom: 1 brusetablett daglig. Anbefalt dagsdose skal ikke overskrides.
Barn <11 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Administrering: Oppløses i et glass vann og drikkes. Inntak skal skje 4 timer før eller etter inntak av andre legemidler, med mindre annet er spesifisert. Se Interaksjoner for informasjon om inntak med mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hyperkalsemi. Hyperkalsiuri. Hyperoksaluri. Nefrolitiasis/tidligere nefrolitiasis. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller nyresvikt (GFR <30 ml/minutt), inkl. personer som får dialyse.

Forsiktighetsregler

1 tablett inneholder høyeste anbefalte dagsdose for vitamin B6 til profylaktisk behandling. Daglig bruk av en høyere dose (≥50 mg/dag) enn anbefalt over lengre tid kan gi symptomer på nevropati, som parestesi, hyperestesi, nummenhet, smerter, muskelsvakhet og muskelrykninger. Innholdet av kalsium og magnesium bidrar til anbefalt daglig inntak. Som eneste kalsium- og magnesiumkilde er imidlertid preparatet ikke tilstrekkelig for behandling av kalsium- eller magnesiummangel, eller for den terapeutiske funksjonen til disse mineralene utover deres funksjon som kofaktor for B-vitaminer. Er ikke beregnet til behandling av vitamin B12-mangel forårsaket av atrofisk gastritt, sykdom i ileum eller pankreas, gastrointestinal malabsorpsjon av vitamin B12 eller ved mangel på intrinsisk faktor. Bør ikke brukes ved sjeldne, arvelige problemer som fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Pasienter som allerede får vitamintilskudd, andre legemidler, som går på streng diett eller som er under medisinsk behandling skal rådføre seg med helsepersonell/lege før bruk. Spesielle pasientgrupper: Vitamin C-tilskudd >500 mg daglig skal brukes med forsiktighet og dosering >500 mg daglig skal unngås ved hemokromatose. Overdosering av vitamin C ved mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase er forbundet med hemolytisk anemi. Anbefales ikke ved fenylketonuri, pga. innholdet av aspartam. Inneholder natrium. Dette bør tas i betraktning hos personer som står på en kontrollert natriumdiett. Tablettene kan brukes av diabetikere. Interferens med kliniske laboratorietester: Kan påvirke diagnostiske laboratorietester og gi feilaktige prøvesvar. Lege/helsepersonell skal informeres om at dette legemidlet brukes når det skal tas laboratorietester. Biotin kan interferere med test basert på biotin-streptavidinbinding, som avhengig av type analyse kan gi et feilaktig redusert eller forhøyet resultat. Risiko for interferens er høyere hos barn og ved nedsatt nyrefunksjon, og øker med høyere doser. Når resultater tolkes, skal mulig interferens med biotin vurderes, særlig ved manglende sammenheng med klinisk bilde (f.eks. tyreiod-prøveresultat som ligner Graves sykdom hos asymptomatiske pasienter, eller falsk negative troponinresultater hos pasienter med hjerteinfarkt). Hvis mulig bør alternative tester brukes ved mistanke om interferens. Laboratoriepersonell bør konsulteres ved bestilling av tester av pasienter som bruker biotin. Vitamin C kan påvirke tester av glukose, kreatinin, karbamazepin, urinsyre og uorganiske fosfater i urin og serum og okkult blod i feces. Påvirkning kan unngås ved å bruke tester som er uavhengig av reduserende egenskaper eller seponere ekstra vitamin C-inntak gjennom kost. Tilførsel av vitamin C skal avbrytes flere dager før glukosetest i urin/blod. Se informasjon for måleapparat eller prøvesett for opplysninger om test og nøyaktighet ved avlesning. Urobilinogen: B1 og/eller B6 kan gi falskt positivt resultat på Ehrlichs test (stiks).

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A11E B
Vitamin C bør ikke administreres 1. måned etter behandlingsstart med desferoksamin, pga. risiko for nedsatt funksjon i venstre ventrikkel (ofte forbigående). Antioksidanttilskudd sammen med vitamin C kan redusere nivå av ciklosporin. Langvarig inntak eller høye doser med vitamin C kan påvirke effekt av disulfiram. Høye doser vitamin C kan påvirke effekt av warfarin. Ved doser >5 mg nøytraliserer vitamin B6 levodopaaktiviteten ved Parkinsons sykdom. Antagonisme er imidlertid ikke sett når levodopa administreres samtidig med en dekarboksylasehemmer (f.eks. benserazid eller karbidopa). Kloramfenikol kan forsinke eller forstyrre retikulocyttrespons på vitamin B12. Blodcelletall må derfor overvåkes nøye dersom denne kombinasjonen ikke kan unngås. Folsyretilskudd kan redusere effekt av metotreksat ved behandling av akutt lymfoblastisk leukemi, og teoretisk kan effekt av annen kreftbehandling påvirkes. Serumkalsium bør overvåkes regelmessig ved samtidig bruk av tiaziddiuretika pga. økt risiko for hyperkalsemi som følge av redusert utskillelse av kalsium. Økt nivå av magnesium og/eller sink kan forekomme ved samtidig bruk av kaliumsparende diuretika og magnesium-/sinktilskudd. Flerverdige kationer, som kalsium, magnesium og/eller sink danner komplekser med visse substanser og gir nedsatt absorpsjon av begge substansene. Med mindre annet er spesifisert, vil separat inntak av preparatet enten 2 timer før eller 4 timer etter inntak av legemidler som tetrasykliner, kinoloner, penicillamin, bifosfonater, levotyroksin, metyldopa, mykofenolatmofetil, eltrombopag, minimere risikoen for denne interaksjonen. Interaksjoner med mat: Vitamin C kan øke absorpsjon av jern, særlig ved jernmangel. Økt jernnivå kan være farlig ved arvelig hemokromatose eller hos personer som er heterozygote for hemokromatose, pga. mulig forverring. Inntak av preparatet i 2 timer før og etter inntak av mat med mye oksalsyre (f.eks. spinat/rabarbra) og fytinsyre (f.eks. hele korn) anbefales ikke, pga. mulig hemming av absorpsjon av kalsium, magnesium og sink.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ingen indikasjoner på skadelige effekter ved graviditet eller hos foster/nyfødt barn ved anbefalt dosering. Bør imidlertid kun gis til gravide ved klinisk behov og etter anbefaling av legen.
Amming: Vitaminene og mineralene utskilles i morsmelk, men skadelige effekter hos barnet er usannsynlig ved terapeutiske doser. Anbefalt dose bør ikke overskrides, pga. risiko for skadelige effekter hos fosteret/nyfødte barnet. Tillegg av vitaminer og mineraler fra andre kilder skal avklares med lege.
Fertilitet: Ingen negative effekter på reproduksjon er vist.
Folsyre|Vitamin B1|Vitamin B6|Vitamin B12|Vitamin C

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Da bivirkningene er basert på frivillige rapporter kan ikke frekvens bestemmes.

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensDiaré, forstoppelse, gastrointestinale/abdominale smerter, kvalme, oppkast
Immunsystemet
Ukjent frekvensAllergisk reaksjon, anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk
Overfølsomhetsreaksjoner med funn i laboratorietester/klinikk som astmasyndrom, lette til moderate reaksjoner som kan påvirke hud, luftveier, mage-tarmkanalen og kardiovaskulært system, inkl. symptomer som utslett, urticariaangioødem, pruritus, kardio-respirasjonsproblemer og alvorlige reaksjoner, inkl. anafylaktisk sjokk
Nevrologiske
Ukjent frekvensHodepine, insomni, nervøsitet, svimmelhet
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensKromaturi (lysegul misfarging av urin; ufarlig effekt som skyldes innhold av B2)

Da bivirkningene er basert på frivillige rapporter kan ikke frekvens bestemmes.

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, gastrointestinale/abdominale smerter, kvalme, oppkast
ImmunsystemetAllergisk reaksjon, anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk
Overfølsomhetsreaksjoner med funn i laboratorietester/klinikk som astmasyndrom, lette til moderate reaksjoner som kan påvirke hud, luftveier, mage-tarmkanalen og kardiovaskulært system, inkl. symptomer som utslett, urticariaangioødem, pruritus, kardio-respirasjonsproblemer og alvorlige reaksjoner, inkl. anafylaktisk sjokk
NevrologiskeHodepine, insomni, nervøsitet, svimmelhet
Nyre/urinveierKromaturi (lysegul misfarging av urin; ufarlig effekt som skyldes innhold av B2)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forvirring og gastrointestinale forstyrrelser som forstoppelse, diaré, kvalme og oppkast. Akutt og langvarig overdosering med >10 × forskrevet dose kan gi spesifikk toksisitet forbundet med vitamin C, vitamin B6 og sink. Spesifikke kliniske tegn/symptomer, laboratoriefunn og konsekvenser av overdosering er forskjellig og avhengig av individuell følsomhet/ytre forhold. Akutt/langvarig dosering kan øke oksalatnivå i serum/urin og gi hyperoksaluri, kalsiumoksalatkrystalluri, avsetning av kalsiumoksalat, dannelse av nyresten, tubulointerstitiell nefropati og akutt nyresvikt. Langvarig C-vitamininntak >500 mg daglig kan forverre hemokromatose og gi vevsskade. Overdosering med vitamin C ved glukose-6-fosfatdehydrogenasemangel (>3 g daglig hos barn, >15 g daglig hos voksne) kan gi oksidativ hemolyse/disseminert intravaskulær koagulasjon. Langvarig inntak >50 mg vitamin B6 daglig øker risiko for sensorisk, aksonal nevropati (hyppigst sett ved 200-6000 mg daglig i måneder/år). Sentralnervøse effekter er sett. Gradvis forbedring av nevropati ses når pyridoksin seponeres. >25 mg sink daglig kan gi diaré, irritasjon og korrosjon i mage-tarmkanalen, akutt renal tubulær nekrose, interstiell nefritt, kobbermangel, sideroblastisk anemi og myelonevropatier.
Behandling: Ved symptomer på overdosering bør bruk avbrytes og kliniske funn behandles.

Egenskaper

Klassifisering: Vitamin- og mineralpreparat beregnet til bruk ved mangeltilstander og økt behov. Tilførselen kan være utilstrekkelig hos eldre, ved graviditet og amming, hos personer på diett, ved visse kroniske sykdommer, ved ekstrem fysisk anstrengelse, ved langvarig stress og ved kronisk alkoholmisbruk. Behovet for vitamin C er høyere enn normalt hos røykere og ved bruk av p-piller.

Sist endret: 12.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.05.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Berocca, BRUSETABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
15 stk. (tablettrør)
018293
SPC_ICON-
-
*F
30 stk. (tablettrør)
018304
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

disseminert intravaskulær koagulasjon (dic, forbrukskoagulopati): En sykdomstilstand der blodkomponenter som inngår i blodlevringen danner en mengde blodpropper. Det er mange årsaker til at dette skjer. I de fleste tilfellene oppstår det hudskader, og i fremskredne tilfeller oppstår omfattende blødninger.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

hemokromatose: Sykdom som gir opphopning av jern i ulike organer.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperkalsemi (kalsiumoverskudd): Unormalt høyt kalsiumnivå i blodet. Kan ha flere årsaker, blant annet kreft og høyt D-vitamininntak.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

jernmangel: Mangel på jern kan føre til jernmangelanemi.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malabsorpsjon: Redusert opptak av næringsstoffer fra tarmen.

nefrolitiasis (nyrestein, nefrolitt): Nyrestein dannes i nyrene fra avfallsstoffer fra urinen, og som kan sette seg fast i nyre eller urinleder. Stenene kan bestå av krystaller (50-95%) og av organisk materiale (5-50%). Vanligste årsakene til nyrestein er høy utskillelse av kalsium (kalk) eller lav utskillelse av sitrat i urinen.

nefropati: Fellesbetegnelse på sykdommer i nyrene.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.