Karboanhydrasehemmer.

ATC-nr.: S01E C04

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01E C04
Brinzolamid
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av brinzolamid kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Brinzolamid har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at brinzolamid er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.08.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, suspensjon 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Brinzolamid 10 mg, benzalkoniumklorid, mannitol (E 421), karbomer 974P, tyloksapol, dinatriumedetat, natriumklorid, saltsyre/natriumhydroksid, renset vann.


Indikasjoner

For senking av øyetrykket ved okulær hypertensjon og åpenvinklet glaukom som monoterapi til voksne pasienter som ikke responderer på betablokkere, når betablokkere er kontraindisert eller som tilleggsterapi til betablokkere eller prostaglandinanaloger.

Dosering

Som monoterapi eller tilleggsterapi: Voksne: 1 dråpe i konjunktivalsekken 2 ganger daglig. Visse pasienter kan respondere bedre på 1 dråpe 3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke undersøkt og bør derfor ikke brukes. Nedsatt nyrefunksjon: Ikke undersøkt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt) eller ved hyperkloremisk acidose. Brinzolamid og hovedmetabolitt utskilles hovedsakelig gjennom nyrene, og Azopt er derfor kontraindisert til disse pasientene. Barn 0-17 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Bruk anbefales ikke. Eldre: Ingen dosejustering er nødvendig.
Administrering: Til okulær bruk. Nasolakrimal okklusjon eller forsiktig lukking av øyelokkene etter applikasjon anbefales, da dette kan redusere systemisk absorpsjon og gi færre systemiske bivirkninger. Flasken holdes godt lukket når den ikke er i bruk. Når Azopt erstatter annet glaukommiddel til lokalt bruk, skal behandling med det andre midlet avsluttes, og behandling med Azopt startes neste dag. Dersom mer enn ett legemiddel for øyet brukes, skal legemidlene gis med minst 5 minutters mellomrom. Øyesalver skal administreres til slutt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene eller sulfonamider. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon, hyperkloremisk acidose.

Forsiktighetsregler

Brinzolamid er et sulfonamid som selv ved lokal tilførsel kan absorberes systemisk. Av denne grunn kan bivirkninger forekomme også etter lokal tilførsel. Hvis det oppstår tegn til alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, må preparatet seponeres. Syre-baseforstyrrelser i forbindelse med orale karboanhydrasehemmere er rapportert. Må brukes med forsiktighet ved risiko for nedsatt nyrefunksjon, pga. mulig risiko for metabolsk acidose. Studier på premature barn (<36 uker) eller barn <1 uke gamle er ikke gjort. Pasienter med betydelig umodne eller unormale nyretubuli skal kun behandles med brinzolamid etter nøye vurdering av fordeler og ulemper, da en mulig risiko for metabolsk acidose foreligger. Orale karbonanhydrasehemmere kan svekke evnen til å utføre oppgaver som krever mental årvåkenhet og/eller fysisk koordinasjon hos eldre pasienter. Samtidig behandling: Risiko for en additiv effekt til kjente systemeffekter av karboanhydrasehemmere hos pasienter som får perorale karboanhydrasehemmere og Azopt finnes. Samtidig tilførsel av disse er ikke blitt undersøkt og anbefales derfor ikke. Ingen data om langtidsvirkningene av Azopt som tilleggsterapi til travoprost foreligger. Erfaringer fra behandling hos pasienter med pseudoeksfoliativt glaukom og pigmentglaukom er begrenset. Utvis forsiktighet ved behandling av slike pasienter og følg nøye med på det intraokulære trykket. Er ikke undersøkt hos pasienter med trangvinkelglaukom og bruk er derfor ikke anbefalt. Eventuell påvirkning av brinzolamid på korneal endotelfunksjon er ikke undersøkt hos pasienter med skadet kornea (spesielt pasienter med lavt antall endotelceller). Kontaktlinsebrukere har ikke blitt undersøkt spesifikt, og disse pasientene bør derfor følges nøye under behandling med brinzolamid ettersom karboanhydrasehemmere kan påvirke korneal hydrering, og kontaktlinsebruk kan øke risikoen for kornea. Nøye overvåkning av pasienter med skadet kornea, som ved diabetes mellitus eller korneal dystrofi, anbefales. Benzalkoniumklorid er rapportert å forårsake punktuell keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Ettersom Azopt inneholder benzalkoniumklorid, kreves nøyaktige kontroller ved frekvent eller langvarig bruk hos pasienter med tørre øyne eller ved tilstander der kornea kan påvirkes. Er ikke undersøkt på pasienter som bruker kontaktlinser. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon og er kjent for å kunne misfarge myke kontaktlinser, unngå samtidig bruk. Pasienten skal instrueres i å ta ut kontaktlinsene før påføring av Azopt, og vente minst15 minutter før kontaktlinsene settes inn igjen. Potensielle rebound-effekter etter avsluttet behandling med Azopt er ikke undersøkt. Effekten (senking av det intraokulære trykket) forventes å vare i 5-7 dager.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E C04
Særskilte interaksjonsstudier med andre legemidler er ikke blitt utført. I kliniske studier ble Azopt brukt sammen med øyepreparater som inneholder prostaglandinanaloger og timolol uten at noen interaksjoner ble sett. Syre-baseforandringer etter behandling med perorale karboanhydrasehemmere er rapportert. Cytokrom P-450-isoenzymer som har ansvar for metabolismen av brinzolamid, inkl. CYP3A4 (hovedsakelig), CYP2A6, CYP2C8 og CYP2C9. CYP3A4-inhibitorer som ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, ritonavir og troleandomycin kan forventes å hemme metabolismen av brinzolamid via CYP3A4. Om CYP3A4-inhibitorer gis samtidig som brinzolamid, bør forsiktighet utvises. Akkumulasjon av brinzolamid er imidlertid usannsynlig da det hovedsakelig utskilles renalt. Brinzolamid hemmer ikke cytokrom P-450-isoenzymer.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen eller begrensede data på bruk av brinzolamid. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter etter systemisk administrering. Azopt er ikke anbefalt under graviditet eller for fertile kvinner som ikke bruker prevensjon.
Amming: Ukjent om brinzolamid/metabolitter utskilles i morsmelk etter topikal administrering. Dyrestudier har vist minimal utskillelse etter oral administrering. Risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen avsluttes/avstås fra.
Fertilitet: Ukjent. Dyrestudier har ikke vist påvirkning.
Brinzolamid

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Dysgeusi. Øye: Uskarpt syn, øyeirritasjon, øyesmerter, følelse av fremmedlegeme i øyet, okulær hyperemi. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Redusert antall røde blodlegemer, økt blodklorid. Gastrointestinale: Øsofagitt, diaré, kvalme, oppkast, dyspepsi, smerter øverst i magen, ubehag i abdomen eller mage, flatulens, hyppig avføring, gastrointestinale forstyrrelser, oral hypoestesi, oral parestesi, munntørrhet. Hjerte/kar: Kardiorespiratoriske problemer, palpitasjoner, bradykardi. Hud: Utslett, makulopapulært utslett, stram hud. Infeksiøse: Nasofaryngitt, faryngitt, bihulebetennelse. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. Luftveier: Dyspné, epistakse, orofaryngeal smerte, faryngolaryngeal smerte, halsirritasjon, hoste i øvre luftveier, rhinoré, nysing. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, muskelkramper, myalgi. Nevrologiske: Motoriske forstyrrelser, amnesi, svimmelhet, parestesi, hodepine. Nyre/urinveier: Nyresmerter. Psykiske: Apati, depresjon, nedstemthet, redusert libido, mareritt, nervøsitet. Øye: Korneal erosjon, keratitt, punktkeratitt, keratopati, forseglet øye, hornhinneflekker, defekt i hornhinneepitelet, sykdom i hornhinneepitelet, blefaritt, pruritus i øyet, konjunktivitt, øyehevelse, meibomianitt, blending, lysskyhet, tørre øyne, allergisk konjunktivitt, pterygium, skleral pigmentering, astenopi, øyeubehag, unormal følelse i øyet, keratokonjunktivitt sicca, subkonjunktival cyste, konjunktival hyperemi, pruritus på øyelokket, rennende øyne, skorpede øyelokkskanter, økt tåreflod. Øvrige: Lidelse/reaksjoner på administreringsstedet: Smerte, ubehag i brystet, tretthet, følelse av at noe er unormalt. Skader/forgiftning/komplikasjoner ved medisinske prosedyrer: Fremmedlegeme i øyet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Angina pectoris, uregelmessig hjerterytme. Hud: Urticaria, alopesi, generalisert pruritus. Luftveier: Bronkial hyperreaktivitet, tetthet i øvre luftveier, tette bihuler, tett nese, hoste, tørr nese. Nevrologiske: Forringet hukommelse, somnolens. Psykiske: Insomni. Øre: Tinnitus. Øye: Hornhinneødem, dobbeltsyn, redusert synsskarphet, fotopsi, hypoestesi i øyet, periorbitalt ødem, økt intraokulært trykk, økt «cup/disc»-ratio i synsnerven. Øvrige: Lidelse/reaksjoner på administreringsstedet: Brystsmerter, nervøs følelse, asteni, irritabilitet. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Arytmi, takykardi, hypertensjon, økt blodtrykk, redusert blodtrykk, økt hjerterytme. Hud: Dermatitt, erytem. Infeksiøse: Rhinitt. Immunsystemet: Overfølsomhet. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest. Luftveier: Astma. Muskel-skjelettsystemet: Leddsmerter, smerter i ekstremitetene. Nevrologiske: Skjelving, hypoestesi, ageusi. Nyre/urinveier: Hyppig vannlating. Stoffskifte/ernæring: Redusert appetitt. Øye: Sykdommer i hornhinnen, synsforstyrrelser, øyeallergi, madarose, øyelokksykdommer, erytem på øyelokket. Øre: Vertigo. Øvrige: Lidelse/reaksjoner på administreringsstedet: Perifert ødem, malaise.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller av overdosering er rapportert.
Symptomer: Elektrolyttubalanse, utvikling av acidose og mulige effekter på nervesystemet kan forekomme.
Behandling: Behandling bør være symptomatisk og understøttende. Serumelektrolyttnivåer (særskilt kalium) og pH-nivået i blodet skal måles.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For karboanhydrasehemmere S01E C

Egenskaper

Klassifisering: Karboanhydrasehemmer. Lokalt middel ved glaukom og miotika i øyet.
Virkningsmekanisme: Karboanhydrase er et enzym som bl.a. finnes i øyet. Karboanhydrase katalyserer den reversible reaksjonen der karbondioksid hydreres og karbonsyre dehydreres. Hemming av karboanhydrase i de ciliære processer i øyet senker kammervannsekresjonen, trolig ved å senke hastigheten på dannelsen av bikarbonationer med etterfølgende reduksjon av natrium- og væsketransporten. Resultatet er en senking av det intraokulære trykket, som er en stor risikofaktor for skader på synsnerven og synsfeltbortfall forårsaket av glaukom. Karboanhydraseaktiviteten reduseres med ca. 30-60%.
Absorpsjon: Etter lokal tilførsel i øyet absorberes brinzolamid systemisk.
Proteinbinding: Ca. 60%.
Fordeling: Pga. sin affinitet for karbohydrase II (CA-II) distribueres brinzolamid i høy grad til de røde blodlegemene (RBC). Metabolitten N-desetylbrinzolamid bindes i hovedsak til CA-I og akkumuleres i RBC.
Halveringstid: I helblod ca. 24 uker (middelverdi).
Utskillelse: Ca. 60% via urinen. Ca. 20% i form av metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet pakning skal brukes innen 4 uker.

Sist endret: 19.06.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.06.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Azopt, ØYEDRÅPER, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg/ml5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
566182
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
133,90C
3 × 5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
001878
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
329,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdomen (bukhule): Abdomen er det anatomiske begrepet for buken eller bukhulen.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acidose (syreforgiftning): Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blefaritt (øyelokksbetennelse, øyelokksinflammasjon): Betennelse i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cyp2c8: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C8-hemmere og CYP2C8-induktorer.

cyp2c9: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C9-hemmere og CYP2C9-induktorer.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cytokrom p-450 (cyp, cyp450): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

keratitt (hornhinnebetennelse, korneal inflammasjon): Betennelse øyets hornhinne. Forårsakes av skade, bakterier, virus, sopp eller autoimmun sykdom. Symptomer er smerter, lysskyhet, nedsatt syn, tåreflod og sammenkniping av øyet.

keratokonjunktivitt: Samtidig betennelse i både hornhinnen og bindehinnen i øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

korneal erosjon (hornhinneerosjon, erosjon av hornhinnen): Skader (rift eller avskrapning) i øyets horhinne.

kreatininclearance (clcr): (ClCR: Creatinine clearance) Kreatininclearance er det volum blodplasma som helt renses for kreatinin pr. tidsenhet. Verdien sier noe om nyrefunksjonen. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

pterygium (surfer's eye, knute på øyet): En unormal triangulær fortykkelse i øyets bindehinne. Forårsakes sannsynligvis av en kronisk irritasjon.

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt intraokulært trykk (økt iop, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.