Audalis

Medice

Sentralt virkende sympatomimetikum.

ATC-nr.: N06B A09

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøk

Opplæringsmateriell og veiledning ved bruk
Miljørisiko i Norge
 N06B A09
Atomoksetin
 
PNEC: 3,2 μg/liter
Salgsvekt: 45,800813 kg
Miljørisiko: Bruk av atomoksetin gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Atomoksetin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Atomoksetin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 27.04.2018) er utarbeidet av Lilly.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg: Hver tablett inneh.: Atomoksetinhydroklorid tilsv. atomoksetin 10 mg, resp. 18 mg, 25 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg og 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Barn ≥6 år, ungdom og voksne: Behandling av ADHD som del av et omfattende behandlingsprogram. Diagnosen bør stilles iht. gjeldende DSM-kriterier eller ICD-retningslinjer. Hos voksne skal symptomer på ADHD i barndommen bekreftes. Tredjepartsbekreftelse er ønskelig og behandling bør ikke startes ved usikker verifisering av ADHD i barndommen. Diagnosen kan ikke stilles kun basert på et eller flere symptomer på ADHD. Basert på klinisk vurdering, skal pasienten minst ha moderat alvorlighetsgrad av ADHD indikert av minst moderat nedsatt funksjon i 2 eller flere situasjoner (f.eks. sosial, akademisk og/eller yrkesmessig funksjon), som påvirker flere aspekter av pasientens liv. Et omfattende behandlingsprogram bør innebære psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak. Dette bør være rettet mot å stabilisere pasienter med atferdssyndrom karakterisert ved symptomer, inkl. kroniske konsentrasjonsproblemer over tid, at man blir lett distrahert, følelsesmessig labilitet, impulsivitet, moderat til alvorlig hyperaktivitet, mindre nevrologiske tegn og unormal EEG. Læringsevnen kan, men behøver ikke være svekket. Medikamentell behandling er ikke indisert for alle pasienter med ADHD, og beslutningen om å bruke legemidler må baseres på grundig vurdering av den enkeltes alvorlighetsgrad av symptomer og reduksjon i funksjon, ift. alder og varighet av symptomene.

Dosering

Behandling skal startes av lege med relevant kompetanse og erfaring i ADHD-behandling, f.eks. barnelege, barne-/ungdomspsykiater, psykiater.
Screening før behandling: Før forskrivning skal anamnese kontrolleres og kardiovaskulær status, inkl. blodtrykk og hjertefrekvens, vurderes.
Barn ≥6 år og ungdom: Kroppsvekt <70 kg: Behandling bør startes med ca. 0,5 mg/kg/døgn, og opprettholdes i minst 7 dager før titrering til høyere dose iht. klinisk respons og toleranse. Anbefalt vedlikeholdsdose er ca. 1,2 mg/kg/døgn, avhengig av vekt og tilgjengelige styrker. Effekt er ikke vist ved dose >1,2 mg/kg/døgn. Sikkerhet ved enkeltdoser >1,8 mg/kg/døgn og døgndose >1,8 mg/kg er ikke undersøkt. Kroppsvekt >70 kg: Behandling bør startes med total døgndose på 40 mg, og opprettholdes i minst 7 dager før titrering til høyere dose iht. klinisk respons og toleranse. Anbefalt vedlikeholdsdose er 80-100 mg pr. døgn. Maks. anbefalt døgndose er 100 mg. Sikkerhet ved enkeltdoser >120 mg og døgndose >150 mg er ikke undersøkt.
Voksne: Behandling bør startes med total døgndose på 40 mg, og opprettholdes i minst 7 dager før titrering til høyere dose iht. klinisk respons og toleranse. Anbefalt vedlikeholdsdose er 80-100 mg pr. døgn. Maks. anbefalt døgndose er 100 mg. Sikkerhet ved enkeltdoser >120 mg og døgndose >150 mg er ikke undersøkt.
Monitorering: Kardiovaskulær status skal monitoreres regelmessig med registrering av blodtrykk og puls etter hver dosejustering og senere minst hver 6. måned. Percentilskjema anbefales for barn og ungdom. For voksne skal gjeldende retningslinjer for hypertensjon følges.
Behandlingsvarighet: Behandling trenger ikke være livslang. Revurdering av behovet for videre behandling >1 år skal gjøres, særlig når pasienten har fått stabil og tilfredsstillende respons.
Seponering: Ved alvorlige bivirkninger kan behandlingen seponeres brått. Øvrig seponering kan gjøres ved gradvis dosenedtrapping over en passende periode.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ved moderat (Child-Pugh B) og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C) reduseres start- og vedlikeholdsdose til hhv. 50% og 25% av vanlig dose. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering kreves ved nyresykdom i sluttstadium, men forverret hypertensjon kan oppstå. Barn <6 år: Skal ikke brukes. Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre >65 år: Bruk er ikke undersøkt. Langsomme CYP2D6-metaboliserere: Lavere startdose og saktere opptitrering kan vurderes (se Interaksjoner).
Administrering: Gis som 1 enkeltdose om morgenen. Ved utilstrekkelig klinisk respons (toleranse (f.eks. kvalme og søvnighet) eller effekt) kan det være nyttig å fordele dosen på 2 like doser; 1 morgendose og 1 sen ettermiddags-/tidlig kveldsdose. Barn bør ikke ta preparatet uten hjelp fra en voksen. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kombinasjon med MAO-hemmere. Det skal ha gått >2 uker etter seponering av MAO-hemmer før atomoksetin brukes. MAO-hemmer skal ikke startes før det er gått 2 uker etter seponering av atomoksetin. Trangvinkelglaukom (pga. økt risiko for mydriasis). Alvorlig kardiovaskulær lidelse (inkl. alvorlig hypertensjon, hjertesvikt, arterielle okklusive lidelser, angina, hemodynamisk signifikant kongenital hjertelidelse, kardiomyopati, myokardinfarkt, potensielt livstruende arytmier og kanalopatier) eller cerebrovaskulær lidelse (inkl. cerebral aneurisme eller slag), se Forsiktighetsregler. Feokromocytom eller historie med feokromocytom.

Forsiktighetsregler

Selvmordsrelatert atferd: Er sett hos barn og ungdom. Pasienten bør følges nøye mtp. debut eller forverring av selvmordsrelatert atferd. Plutselig død og tidligere hjerteabnormiteter: Sett hos pasienter med strukturelle hjerteabnormiteter som fikk vanlig dose. Brukes med forsiktighet og i samråd med hjertespesialist ved kjente alvorlige strukturelle hjerteabnormiteter, selv om disse alene kan gi økt risiko for plutselig død. Kardiovaskulær effekt: Kan påvirke hjertefrekvens og blodtrykk. De fleste får en liten økning i hjertefrekvens (gj.snitt <10 slag/minutt) og/eller økning i blodtrykket (gj.snitt <5 mm Hg). Studier viser at ca. 8-12% av barn og ungdom og 6-10% av voksne får mer uttalte endringer i hjertefrekvens og blodtrykk. Ca. 15-26% av barn og ungdom og 27-32% av voksne som fikk slike endringer, hadde vedvarende eller progressiv økning. Vedvarende endringer i blodtrykk kan gi kliniske konsekvenser, som myokardhypertrofi. Grundig anamnese og fysisk undersøkelse bør gjøres for å avdekke eksisterende kardiovaskulær lidelse. Ved mistanke om slik lidelse bør pasienten evalueres av hjertespesialist. Det anbefales at hjertefrekvens og blodtrykk registreres før og under behandling, etter hver doseendring og videre minst hver 6. måned for å påvise økning av mulig klinisk betydning. For barn og ungdom anbefales bruk av et percentilskjema. For voksne skal gjeldende retningslinjer for hypertensjon følges. Brukes med forsiktighet der underliggende lidelser kan forverres av økt blodtrykk eller hjertefrekvens, som ved hypotensjon, takykardi, kardiovaskulær eller cerebrovaskulær lidelse. Symptomer på hjertelidelse (som palpitasjoner, brystsmerter ved anstrengelse, uforklarlig synkope, dyspné eller andre symptomer) bør straks evalueres av hjertespesialist. Ortostatisk hypotensjon er sett. Brukes med forsiktighet under forhold som disponerer for hypotensjon eller tilstander assosiert med plutselige endringer i hjertefrekvens og blodtrykk, ved medfødt eller ervervet lang QT-tid eller familiehistorie med QT-forlengelse. Cerebrovaskulære effekter: Ved tilleggsrisiko for cerebrovaskulære forhold, bør pasienten undersøkes ved hvert besøk for nevrologiske tegn/symptomer. Hepatiske effekter: Leverskade, manifestert ved økte leverenzymer og bilirubin med gulsott, og alvorlig leverskade (inkl. akutt leversvikt) er sett. Behandling bør seponeres og ikke gjenopptas ved gulsott eller laboratorieverdier som viser leverskade. Psykotiske eller maniske symptomer (f.eks. hallusinasjoner, vrangforestillinger, mani eller agitasjon): Kan oppstå plutselig hos pasienter uten tidligere psykotisk sykdom eller mani, ved vanlig dose. En mulig årsakssammenheng med atomoksetin bør tas i betraktning, og seponering bør vurderes. Det kan ikke utelukkes at atomoksetin kan forverre tidligere psykotiske eller maniske symptomer. Aggressiv atferd, fiendtlighet eller emosjonell labilitet: Fiendtlighet (primært aggressivitet, opposisjonell atferd og sinne) er sett hos barn, ungdom og voksne. Emosjonell labilitet er sett hos barn. Pasienten bør følges nøye mtp. debut eller forverring av aggressiv atferd, fiendtlighet eller emosjonell labilitet. Allergiske reaksjoner: Er sett, inkl. anafylaktiske reaksjoner, utslett, angioødem og urticaria. Krampeanfall: Er en potensiell risiko ved behandling. Bør startes opp med forsiktighet ved tidligere krampeanfall. Seponering bør vurderes ved utvikling av krampeanfall eller dersom hyppighet av krampeanfall øker, uten identifisering av annen årsak. Vekst og utvikling: Bør overvåkes hos barn og ungdom. Ved langtidsbehandling bør dosereduksjon eller behandlingsavbrudd vurderes hvis vekst og vektøkning ikke er tilfredsstillende. Det er ikke antydet skadelig effekt på kognitiv eller seksuell modning, men tilgjengelige kliniske data er begrensede. Ved langtidsbehandling skal pasienten derfor følges nøye. Nye tilfeller eller forverring av komorbid depresjon, angst og tics: Pasienten bør overvåkes for forekomst/forverring av angstsymptomer, nedstemthet og depresjon eller tics. Annen terapeutisk bruk: Ikke indisert til behandling av depressive episoder og/eller angst uten ADHD. Bilkjøring og bruk av maskiner: Begrensede data. Liten påvirkning. Behandling kan gi fatigue, søvnighet og svimmelhet. Forsiktighet utvises inntil det er avklart at evnen til å kjøre eller bruke farlige maskiner ikke påvirkes.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N06B A09
MAO-hemmere: Samtidig bruk er kontraindisert. CYP2D6-hemmere (SSRI): Samtidig bruk kan øke atomoksetineksponeringen. En mer forsiktig titrering og lavere atomoksetin-sluttdose kan være nødvendig hos pasienter som allerede tar CYP2D6-hemmere. Dersom behandling med CYP2D6-hemmer startes eller avsluttes etter titrering til adekvat atomoksetindose, bør klinisk respons og tolerabilitet vurderes på nytt for å avklare om dosejustering er nødvendig. Ved kombinasjon med potente hemmere av andre CYP450-enzymer hos langsomme CYP2D6-metaboliserere anbefales forsiktighet, da risiko for økning i atomoksetineksponering er ukjent. Salbutamol/andre β2-agonister: Atomoksetin gis med forsiktighet ved samtidig høydose salbutamol/annen β2-agonist via nebulisator eller systemisk administrering (oral eller i.v.), da kardiovaskulær effekt av salbutamol kan potenseres. Hjertefrekvens og blodtrykk bør overvåkes, og ved betydelig økt hjertefrekvens og blodtrykk kan dosejustering av atomoksetin eller salbutamol være nødvendig. Potensiell risiko for QT-forlengelse ved samtidig bruk av legemidler som forlenger QT-intervallet (f.eks. nevroleptika, antiarytmika klasse IA og III, moksifloksacin, erytromycin, metadon, meflokin, TCA, litium eller cisaprid), forstyrrer elektrolyttbalansen (f.eks. tiaziddiuretika) og CYP2D6-hemmere. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av legemidler som senker krampeterskelen (f.eks. TCA, SSRI, nevroleptika, fentiaziner, butyrofenon, meflokin, klorokin, bupropion eller tramadol), og når benzodiazepinbehandling avbrytes, pga. mulige seponeringskramper. Antihypertensiver: Bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med antihypertensiver, da atomoksetins blodtrykksøkende effekt kan redusere effekten av disse. Overvåkning av blodtrykk og revurdering av atomoksetin eller antihypertensiver kan være nødvendig ved signifikante blodtrykksendringer. Pressorstoffer/legemidler som øker blodtrykket: Pga. atomoksetins mulige blodtrykksøkende effekt bør forsiktighet utvises ved samtidig bruk av pressorstoffer eller andre legemidler som kan øke blodtrykket (f.eks. salbutamol). Hjertefrekvens og blodtrykk bør overvåkes, og revurdering av behandling, enten atomoksetin eller pressorstoffer, kan være nødvendig ved signifikante blodtrykksendringer. Legemidler som påvirker noradrenalin: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av legemidler som påvirker noradrenalin, pga. mulig additiv eller synergistisk farmakologisk effekt.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier indikerer ingen direkte skadelige effekter. Skal ikke brukes under graviditet med mindre fordel for mor oppveier risiko for fosteret.
Amming: Overgang i human morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos rotter. Skal ikke brukes under amming.
Atomoksetin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte1, kvalme, munntørrhet2, oppkast1
VanligeDyspepsi, flatulens2, forstoppelse, oppkast2
Generelle
VanligeAsteni2, brystsmerte1, fatigue, frysninger2, irritabilitet2, letargi, tørste2, uro2
Mindre vanligeAsteni1, brystsmerte2, kuldefølelse2
Hjerte
VanligePalpitasjoner2, takykardi2
Mindre vanligeForlenget QT-tid, palpitasjoner1, sinustakykardi1
Hud
VanligeDermatitt, hyperhidrose2, kløe1, utslett
Mindre vanligeAllergisk reaksjon, hyperhidrose1, kløe2, urticaria2
Kar
VanligeFlushing2, hetetokter2
Mindre vanligeKalde ekstremiteter2
SjeldneRaynauds fenomen
Kjønnsorganer/bryst
VanligeDysmenoré2, ejakulasjonsforstyrrelse2, erektil dysfunksjon2, genitalsmerter hos menn2, prostatitt2
Mindre vanligeEjakulasjonssvikt2, unormal orgasme2, uregelmessig menstruasjon2
SjeldneGenitalsmerter hos gutter1, priapisme
Lever/galle
Mindre vanligeØkt bilirubin1
SjeldneAkutt leversvikt, gulsott, hepatitt, leverskade, unormale/økte leverfunksjonstester, økt bilirubin2
Luftveier
Mindre vanligeDyspné
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMuskelkramper2
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, somnolens (inkl. sedasjon)1
VanligeDysgeusi2, parestesi2, somnolens (inkl. sedasjon)2, svimmelhet, tremor2
Mindre vanligeHypoestesi, krampeanfall1, migrene, parestesi1, synkope, tremor1
SjeldneKrampeanfall2
Nyre/urinveier
VanligeDysuri2, pollakisuri2, urinhesitasjon2, urinretensjon2
Mindre vanligeAkutt vannlatingsbehov2
SjeldneUrinretensjon1, vannlatingsproblemer1
Psykiske
Svært vanligeInsomni2
VanligeAgitasjon, angst, depresjon og nedtrykthet, humørsvingninger1, insomni1, irritabilitet1, redusert libido2, søvnforstyrrelse2, tics1
Mindre vanligeAffektlabilitet, aggresjon, fiendtlighet, psykose (inkl. hallusinasjoner)1, rastløshet2, selvmordsrelaterte hendelser, tics2
SjeldnePsykose (inkl. hallusinasjoner)2
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
VanligeAnoreksi1
Undersøkelser
Svært vanligeØkt blodtrykk, økt hjerterytme
VanligeRedusert vekt
Øye
VanligeMydriasis1
Mindre vanligeTåkesyn
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte1, kvalme, munntørrhet2, oppkast1
NevrologiskeHodepine, somnolens (inkl. sedasjon)1
PsykiskeInsomni2
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserØkt blodtrykk, økt hjerterytme
Vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, flatulens2, forstoppelse, oppkast2
GenerelleAsteni2, brystsmerte1, fatigue, frysninger2, irritabilitet2, letargi, tørste2, uro2
HjertePalpitasjoner2, takykardi2
HudDermatitt, hyperhidrose2, kløe1, utslett
KarFlushing2, hetetokter2
Kjønnsorganer/brystDysmenoré2, ejakulasjonsforstyrrelse2, erektil dysfunksjon2, genitalsmerter hos menn2, prostatitt2
NevrologiskeDysgeusi2, parestesi2, somnolens (inkl. sedasjon)2, svimmelhet, tremor2
Nyre/urinveierDysuri2, pollakisuri2, urinhesitasjon2, urinretensjon2
PsykiskeAgitasjon, angst, depresjon og nedtrykthet, humørsvingninger1, insomni1, irritabilitet1, redusert libido2, søvnforstyrrelse2, tics1
Stoffskifte/ernæringAnoreksi1
UndersøkelserRedusert vekt
ØyeMydriasis1
Mindre vanlige
GenerelleAsteni1, brystsmerte2, kuldefølelse2
HjerteForlenget QT-tid, palpitasjoner1, sinustakykardi1
HudAllergisk reaksjon, hyperhidrose1, kløe2, urticaria2
KarKalde ekstremiteter2
Kjønnsorganer/brystEjakulasjonssvikt2, unormal orgasme2, uregelmessig menstruasjon2
Lever/galleØkt bilirubin1
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper2
NevrologiskeHypoestesi, krampeanfall1, migrene, parestesi1, synkope, tremor1
Nyre/urinveierAkutt vannlatingsbehov2
PsykiskeAffektlabilitet, aggresjon, fiendtlighet, psykose (inkl. hallusinasjoner)1, rastløshet2, selvmordsrelaterte hendelser, tics2
ØyeTåkesyn
Sjeldne
KarRaynauds fenomen
Kjønnsorganer/brystGenitalsmerter hos gutter1, priapisme
Lever/galleAkutt leversvikt, gulsott, hepatitt, leverskade, unormale/økte leverfunksjonstester, økt bilirubin2
NevrologiskeKrampeanfall2
Nyre/urinveierUrinretensjon1, vannlatingsproblemer1
PsykiskePsykose (inkl. hallusinasjoner)2

1Barn/ungdom

2Voksne

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Mest vanlige er gastrointestinale symptomer, somnolens, svimmelhet, skjelving og unormal oppførsel. Hyperaktivitet, agitasjon, sympatikusaktivering (f.eks. mydriasis, takykardi, økt blodtrykk, munntørrhet), kløe, utslett, kramper og QT-forlengelse er også sett. Fatale, akutte overdoser er sett ved samtidig inntak med andre legemidler.
Behandling: Sørg for frie luftveier. Hjerte- og lungefunksjon følges nøye, og symptomatisk og støttebehandling gis. Innen 1 time etter inntak kan aktivt kull være nyttig. Dialyse har sannsynligvis ingen effekt. Pasienten bør overvåkes i minst 6 timer.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N06B A09

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv og potent hemmer av presynaptisk noradrenalin transportprotein.
Absorpsjon: Raskt og nesten fullstendig. Cmax etter ca. 1-2 timer. Absolutt biotilgjengelighet 63-94%.
Proteinbinding: Ca. 98%, primært til albumin.
Halveringstid: 3,6 og 21 timer hos hhv. raske og langsomme CYP2D6-metaboliserere. Lineær kinetikk ved terapeutiske doser.
Metabolisme: Primært via CYP2D6. Hos langsomme CYP2D6-metaboliserere er AUC og Cmax hhv. ca. 10 og 5 ganger større enn hos raske (ved steady state).
Utskillelse: Primært i urin.

Sist endret: 24.06.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.02.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Audalis, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
10 mg28 stk. (blister)
501297
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
762,00 (trinnpris 397,10)C
18 mg28 stk. (blister)
501786
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
762,00 (trinnpris 397,10)C
25 mg28 stk. (blister)
546599
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
762,00 (trinnpris 402,00)C
40 mg28 stk. (blister)
079702
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
772,70 (trinnpris 402,00)C
60 mg28 stk. (blister)
397332
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
772,70 (trinnpris 407,30)C
80 mg28 stk. (blister)
407728
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
916,30 (trinnpris 527,80)C
100 mg28 stk. (blister)
425069
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
1024,00 (trinnpris 539,30)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adhd (oppmerksomhetsforstyrrelse med hyperaktivitet, hyperaktivitetslidelse, hyperkinetisk forstyrrelse): Hyperaktivitetssyndrom med debut i barndommen. Symptomene inkluderer: Mangel på oppmerksomhet, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og manglende impulskontroll.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

cerebral: Som gjelder storhjernen.

cyp2d6: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2D6-hemmere.

cyp2d6-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP2D6. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP2D6, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP2D6: Bupropion, cinacelet, duloksetin, fluoksetin, levomepromacin, metadon, mirabegron, paroksetin, terbinafin.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

dysmenoré (menstruasjonssmerter, smertefull menstruasjon, menssmerter): Menstruasjonssmerter. Verkende eller krampeaktig smerte som oppstår under menstruasjon. Kan deles inn i primær eller sekundær dysmenoré. Vanlig dysmenoré er ofte primær, men hvis det finnes en kjent årsak til smertene som en sykdom, kalles den sekundær.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

dysuri (smertefull vannlating): Vansker med å tømme urinblæren. Tilstanden er ofte smertefull.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon, utvidede pupiller, store pupiller): Utvidet pupill.

myokardinfarkt (hjerteinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

nevroleptika (antipsykotikum, antipsykotika, nevroleptikum): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

redusert libido (nedsatt libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

sympatomimetikum: Legemiddel som virker på kroppens organer på samme måte som det sympatiske nervesystemet. For eksempel utnyttes dette i nesespray til bruk ved forkjølelse hvor virkestoffet trekker sammen blodårene i nesen, noe som fører til nedsatt opphovning og rennende nese.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.