Apocillin

Actavis

Antibiotikum, betalaktamaseømfintlig penicillin.

ATC-nr.: J01C E02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J01C E02
Fenoksymetylpenicillin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fenoksymetylpenicillin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fenoksymetylpenicillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fenoksymetylpenicillin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 30.04.2019) er utarbeidet av Meda.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

GRANULAT TIL DRÅPER 250 mg/ml: 1 ml inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 250 mg, natriumsitrat, sakkarinnatrium, povidon, natriumbenzoat (E 211), renset vann til 1 ml. Aprikos- og grapefruktsmak.


GRANULAT TIL MIKSTUR 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg, sukrose, natriumsitrat, natriumcyklamat, povidon, dinatriumhydrogensitrat, natriumbenzoat (E 211), appelsin- og karamellaroma, renset vann til 1 ml. Sukkerholdig. Sitrussmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 165 mg, 330 mg, 660 mg og 1 g: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 165 mg (250 000 IE), resp. 330 mg (500 000 IE), 660 mg (1 mill. IE) og 1 g (1,5 mill. IE), hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier f.eks. pneumoni, faryngitt, tonsillitt, sinusitt, otitt og scarlatina. Erysipelas, utbredt impetigo samt sår- og hudinfeksjoner i kombinasjon med lokal antibakteriell behandling. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering

Anbefalt doseringsintervall er 4 ganger i døgnet. Dosen avpasses etter infeksjonens art og grad.
Voksne og barn >12 år (>40 kg): 1,3-4 g (2-6 mill. IE) pr. døgn.
Barn ≤12 år: 33-66 mg (50 000-100 000 IE) pr. kg pr. døgn. Dråper eller mikstur anbefales til spedbarn og små barn.
Vanlig dosering til spedbarn:

Premature spedbarn:

 

 

 

 

1. leveuke:

 

20 mg (30 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

2. leveuke:

 

27 mg (40 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

3. leveuke:

 

33 mg (50 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

4. leveuke-3 måneder:

 

50 mg (75 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

Fullbårne spedbarn:

 

 

 

 

1. og 2. levedøgn:

 

20 mg (30 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

3.-6. levedøgn:

 

27 mg (40 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

2. leveuke:

 

33 mg (50 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn

3. leveuke-3 måneder:

 

50 mg (75 000 IE)

 

pr. kg pr. døgn


Dråper, doseringsforslag:

Alder (vekt)

 

Doseringsforslag
pr. døgn

 

Egnet pakningsstørrelse
for 7 dagers behandling

3 uker-3 måneder (4-5 kg):

 

0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 ml

 

20 ml

3 måneder-11/2 år (5-12 kg):

 

0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 ml

 

20 ml

11/2-3 år (12-15 kg):

 

0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75 ml

 

20 ml

3-5 år (15-20 kg):

 

1 + 1 + 1 + 1 ml

 

40 ml

5-12 år (20-40 kg):

 

1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 ml

 

40 ml

>12 år og voksne (>40 kg):

 

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ml

 

40 + 40 ml


Mikstur, doseringsforslag:

Alder (vekt)

 

Doseringsforslag
pr. døgn

 

Egnet pakningsstørrelse
for 7 dagers behandling

3 uker-1/2 år (4-8 kg):

 

1 ml/kg fordelt på 4 doser

 

125 ml

1/2-11/2 år (8-12 kg):

 

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ml

 

125 ml

11/2-5 år (12-20 kg):

 

5 + 5 + 5 + 5 ml

 

200 ml

5-12 år (20-40 kg):

 

7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5 ml

 

300 ml

>12 år og voksne (>40 kg):

 

10 + 10 + 10 + 10 ml

 

125 + 200 ml


Tabletter, doseringsforslag:

Alder (vekt)

 

Doseringsforslag
pr. døgn

 

Egnet pakningsstørrelse
for 7 dagers behandling

11/2-5 år (12-20 kg):

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 165 mg

 

30 tabl. à 165 mg

5-12 år (20-40 kg):

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 330 mg

 

30 tabl. à 330 mg

>12 år og voksne (>40 kg):

 

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 660 mg

 

30 tabl. à 660 mg


Generelt: Ved alvorlige infeksjoner kan høyere doser være nødvendig både til barn og voksne. Ved svært alvorlige infeksjoner skal parenteral behandling gis. For å unngå senkomplikasjoner (revmatisk feber), bør infeksjoner med betahemolytiske streptokokker behandles i 10 dager.
Akutt otitis media: Behandling begrenses til 5 dager. Voksne: 2 tabletter à 660 mg, ev. 1 tablett à 1 g × 3-4 i 5 dager. Barn: 8-15 mg/kg × 3-4 i 5 dager.
Purulent sinusitt: Voksne: 1-2 tabletter (660 mg-1,3 g) × 3-4 i 7-10 dager. Barn: 10-20 mg/kg × 3-4 i 7-10 dager.
Tilberedning/Håndtering: Granulat til dråper/mikstur tilberedes umiddelbart før utlevering/bruk:

 

Pakning

Renset vann som skal tilsettes

Granulat til dråper

20 ml

16 ml

 

40 ml

31 ml

Granulat til mikstur

125 ml

71 ml

 

200 ml

113 ml

 

300 ml

170 ml

Administrering: Kan tas med eller uten mat. Granulat til dråper: Riktig mengde dråper måles opp med pipetten og svelges med litt vann eller saft. Granulat til mikstur: Målebeger brukes ved dosering. Tabletter: Bør svelges hele. Kan deles, men delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Penicillinallergi og type 1-reaksjon for cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Moderat nedsatt nyrefunksjon har liten innvirkning på penicillinutskillelsen. Ved alvorlige funksjonssvekkelser bør imidlertid pasienten følges med konsentrasjonsmålinger. Ved vedvarende alvorlig diaré bør pseudomembranøs kolitt mistenkes. Tilstanden kan være livstruende, og behandlingen bør avbrytes umiddelbart og videre behandling følges opp med bakteriologiske prøver. Sensitivitetsreaksjoner kontrolleres vanligvis med antihistaminer eller, ved manglende respons, systemiske kortikosteroider eller forstadier til aminer, f.eks. adrenalin. Miksturen inneholder 6 g sukrose/10 ml og bør ikke tas av pasienter med sjeldne, arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Miksturen og dråpene inneholder hhv. 26 mg/10 ml og 23 mg/2 ml natrium, og for pasienter på kontrollert natriumdiett må det tas hensyn til dette.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J01C E02
Samtidig tilførsel av probenecid hemmer tubulær sekresjon av penicillin. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt effekt/toksisitet av metotreksat. Samtidig bruk av perorale antikoagulanter (f.eks. warfarin) kan forlenge protrombintiden. Andre antibakterielle midler (f.eks. neomycin) og guargummi, reduserer absorpsjon av fenoksymetylpenicillin.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små mengder virkestoff i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.
Fenoksymetylpenicillin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeEosinofili
Svært sjeldneAgranulocytose, hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeKvalme, løs avføring
SjeldneClostridioides difficile-assosiert diaré
Svært sjeldneGlossitt, halsbrann, kolitt, oppkast, stomatitt
Generelle
Svært sjeldneAngioødem, artralgi, feber
Hud
VanligeUtslett
Mindre vanligeUrticaria
Svært sjeldneAnalkløe, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Nevrologiske
Svært sjeldneEncefalopati, nevropati
Nyre/urinveier
Svært sjeldneNefropati
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme, løs avføring
HudUtslett
Mindre vanlige
Blod/lymfeEosinofili
HudUrticaria
Sjeldne
GastrointestinaleClostridioides difficile-assosiert diaré
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Svært sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose, hemolytisk anemi, leukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleGlossitt, halsbrann, kolitt, oppkast, stomatitt
GenerelleAngioødem, artralgi, feber
HudAnalkløe, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme
NevrologiskeEncefalopati, nevropati
Nyre/urinveierNefropati
Langtidsbruk kan gi vekst av ikke-følsomme organismer som f.eks. candida, som kan gi vulvovaginitt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Akutte reaksjoner sees primært ved hypersensibilisering. Kan i sjeldne tilfeller gi anafylaktisk sjokk innen 20-40 minutter.
Behandling: Adrenalin 0,1-0,5 mg langsomt i.v. Hydrokortison 200 mg i.v., ev. prometazin 25 mg i.v. Væske, acidosekorreksjon.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For beta-laktamantibakterielle midler, penicilliner J01C

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid. Virker hovedsakelig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker). H. influenzae påvirkes ved høye doser.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 50%. Cmax etter ca. 1 time. Samtidig inntak av mat nedsetter absorpsjonen.
Proteinbinding: 50-80%.
Fordeling: Høy konsentrasjon i godt vaskularisert vev.
Halveringstid: Ca. 30 minutter.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Bør være 5-20 ganger MIC-verdien for aktuell bakterie, dvs. 2-2,4 μg/ml ved infeksjoner forårsaket av vanlige, penicillinfølsomme bakterier.
Utskillelse: 30-50% utskilles i aktiv form via nyrene i løpet av 8 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Dråpene og miksturen skal etter tilberedning oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Dråpene er holdbare i 20 dager og miksturen i 14 dager.

Andre opplysninger

Kan gi falske positive resultater i ikke-enzymatiske glukosetester i urin.

Sist endret: 12.06.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Granulat til dråper og granulat til mikstur: 12.06.2018

Tabletter: 09.01.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Apocillin, GRANULAT TIL DRÅPER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 mg/ml20 ml (flaske m/gradert pipette)
134056
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
140,80C
40 ml (flaske m/gradert pipette)
134064
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
217,30C

Apocillin, GRANULAT TIL MIKSTUR:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
50 mg/ml125 ml
016519
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
96,30C
200 ml
016527
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
132,30C
300 ml
016584
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
180,30C

Apocillin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
165 mg30 stk. (blister)
589465
SPC_ICONBlå resept
-
64,30C
330 mg20 stk. (blister)
589473
SPC_ICONBlå resept
-
56,70C
30 stk. (blister)
589481
SPC_ICONBlå resept
-
66,90C
660 mg20 stk. (blister)
589499
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
82,50C
30 stk. (blister)
589507
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
105,60C
40 stk. (blister)
011818
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
108,90C
50 stk. (endose)
589523
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
127,00C
100 stk. (blister)
589531
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
217,80C
1 g20 stk. (blister)
589598
SPC_ICONBlå resept
-
80,90C
28 stk. (blister)
589887
SPC_ICONBlå resept
-
100,00C
40 stk. (blister)
589895
SPC_ICONBlå resept
-
119,10C
60 stk. (blister)
033729
SPC_ICONBlå resept
-
193,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

analkløe (pruritus ani): Kløe i og rundt endetarmsåpningen.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

erysipelas (rosen): En akutt hudinfeksjon forårsaket av streptokokker. Sykdommen rammer først og fremst barn og eldre mennesker. Typiske symptomer er rødhet som raskt sprer seg og føles varmt ved berøring. Ansiktet er mest utsatt.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

faryngitt (halskatarr, halsbetennelse): Betennelse i slimhinnen og lymfatisk vev i svelget (farynks). Skyldes som regel en infeksjon av virus (70%) eller bakterier (30%). En infeksjon av virus går som regel over av seg selv etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

impetigo (brennkopper): Bakterieinfeksjon som skyldes stafylokokker eller hemolytiske streptokokker. Typiske symptomer er små blemmer som sprekker og dekkes av en gulaktig skorpe. Sees oftest i ansiktet, særlig rundt nese og munn, og på armer/ben.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nefropati: Fellesbetegnelse på sykdommer i nyrene.

otitis media (mellomørebetennelse, inflammasjon i mellomøret): Infeksjon i mellomørets slimhinner. Øreverk.

otitt (ørebetennelse, øreinfeksjon): Betennelse i øret. Klassifiseres som otitis externa (betennelse i øregangen), otitis media (betennelse i mellomøret) og otitis interna (betennelse i det indre øret).

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

scarlatina (skarlagensfeber): Skarlagensfeber er en infeksjonssykdom, ofte halsbetennelse, som skyldes bestemte bakterier (hemolytiske streptokokker). Streptokokkene gir infeksjonen, men produserer samtidig et giftstoff (toksin), som gir et rødt utslett som er karakteristisk for skarlagensfeber.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

tonsillitt (betennelse i tonsillene, halsmandelbetennelse): Betennelse i mandlene som skyldes infeksjon med virus eller bakterier.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vulvovaginitt (betennelse i vulva): Betennelse eller infeksjon i vulva (de ytre kjønnsorganene) og vagina (skjeden).