Zanidip

Meda

Kalsiumantagonist.

ATC-nr.: C08C A13

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteTABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Lerkanidipinhydroklorid 10 mg, resp. 20 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Med delestrek.


Indikasjoner: 

Mild til moderat hypertensjon.

Dosering:

Anbefalt dose er 10 mg 1 gang daglig. Dosen kan økes til 20 mg, avhengig av individuell respons. Doseøkning bør skje gradvis. Ettersom dose-responskurven er bratt med et platå ved doser mellom 20-30 mg, er det usannsynlig at effekten økes ved høyere doser. Derimot kan bivirkningsfrekvensen tilta. I de tilfeller der monoterapi ikke gir tilfredsstillende effekt kan det være gunstig å kombinere lerkanidipin med en betablokker, et diuretikum eller en ACE-hemmer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt lever- eller nyrefunksjon bør det utvises forsiktighet ved behandlingsstart og doseøkning til 20 mg daglig bør også skje med forsiktighet. Se også Kontraindikasjoner. Barn <18 år: Bruk anbefales ikke pga. begrenset erfaring. Eldre: Forsiktighet bør utvises ved behandlingsstart.
Administrering: Dosen bør helst tas om morgenen. Tas minst 15 minutter før mat. Inntak av grapefrukt eller grapefruktjuice bør unngås. Bør svelges hele med vann. Kan deles.

Kontraindikasjoner: 

Overfølsomhet for dihydropyridiner eller noen av innholdsstoffene. Graviditet og amming. Kontraindisert hos pasienter med aortastenose, ubehandlet hjertesvikt, ustabil angina pectoris, sterkt nedsatt nyre- eller leverfunksjon (kreatininclearance <10 ml/minutt). Skal ikke brukes den 1. måneden etter gjennomgått hjerteinfarkt.

Forsiktighetsregler: 

Bør brukes med forsiktighet til pasienter med «sick sinus»-syndrom (som ikke har pacemaker).

Interaksjoner: 

Lerkanidipin kan kombineres med diuretika og ACE-hemmere. Kan administreres trygt sammen med betablokkere. En bør da begynne med laveste dose lerkanidipin og tilpasse dosen til blodtrykket er tilfredsstillende regulert. Forsiktighet bør utvises når lerkanidipin kombineres med hemmere av CYP 3A4 (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, erytromycin og fluoksetin), CYP 3A4-induktorer som antiepileptika (f.eks. fenytoin, karbamazepin og rifampicin) ettersom den antihypertensive effekten kan reduseres og blodtrykket bør kontrolleres oftere enn normalt. Grapefruktjuice kan føre til økt tilgjengelighet av lerkanidipin.
Vis interaksjoner for C08C A13

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet/Amming:

Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: Skal ikke brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: Ukjent. Skal ikke brukes under amming.

Bivirkninger:

Hyppige (>1/100): Sirkulatoriske: Ansiktsrødme, hodepine, ankelødem, svimmelhet. Mindre hyppige: Hud: Hudutslett. Sirkulatoriske: Palpitasjoner, takykardi. Øvrige: Tretthet. Sjeldne (<1/1000): Gastrointestinale: Diaré. Lever: Forhøyede leverenzymverdier. Sirkulatoriske: Hypotensjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Erfaring mangler. Symptomer: Uttalt hypotensjon med bradykardi. Behandling: Symptomatisk behandling. Atropin. Se Giftinformasjonens anbefalinger C08C A13.

Egenskaper:

Klassifisering: Dihydropyridinderivat. Lipofil, karselektiv kalsiumantagonist med lang virketid. Virkningsmekanisme: Virker direkte relakserende på glatt muskulatur i blodkar slik at den totale perifere karmotstand reduseres. Vasodilatasjonen skjer gradvis slik at det er liten fare for akutt hypotensjon med reflekstakykardi. Absorpsjon: Fullstendig. Tmax: Ca. 11/2-3 timer. Biotilgjengeligheten er lav som en følge av høy first pass-metabolisme. Proteinbinding: >98%. Fordeling: Pga. sin høye lipidløselighet akkumuleres lerkanidipin i cellemembranens lipidlag og danner et «depot». Fra depotene frigis lerkanidipin langsomt og gir en tilfredsstillende 24 timers kontroll av blodtrykket ved engangsdosering. Halveringstid: 8-10 timer. Metabolisme: Metaboliseres i stor grad av CYP 3A4 og blir hovedsakelig omdannet til inaktive metabolitter. Utskillelse: Ca. 50% av dosen skilles ut i urinen.

Sist endret: 03.01.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

23.04.2008

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Zanidip, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
10 mg28 stk. (blister) 074575
Byttegruppe
85,70 (trinnpris 59,30)CC08CA13_1SPC_ICON
98 stk. (blister) 092817
Byttegruppe
221,80 (trinnpris 110,90)CC08CA13_1SPC_ICON
20 mg98 stk. (blister) 013233
Byttegruppe
362,20 (trinnpris 156,80)CC08CA13_1SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Absorpsjon: Opptak av stoffer i kroppen. Legemidler må absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan bl.a. skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

ACE-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

Antihypertensiv: Noe som motvirker høyt blodtrykk.

Bradykardi: Langsom puls. Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

CYP (Cytokrom P-450): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

Diuretika (Diuretikum, Urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med ev. overflødig vann. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk. De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

Hypertensjon (Høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk.

Hypotensjon (Lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk.

Kreatininclearance: Et mål på nyrefunksjonen. Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.