Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Quetiapin Orifarm Generics 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg tabletter, filmdrasjerte

quetiapin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Quetiapin Orifarm Generics er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Quetiapin Orifarm Generics
 3. Hvordan du bruker Quetiapin Orifarm Generics
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Quetiapin Orifarm Generics
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Quetiapin Orifarm Generics er, og hva det brukes mot
Quetiapin Orifarm Generics inneholder et virkestoff som kalles quetiapin. Quetiapin hører til en gruppe legemidler som kalles antipsykotika. Dette legemidlet kan brukes til behandling av ulike sykdommer, som:
 • schizofreni: Du kan se, høre eller føle ting som ikke er der, tro ting som ikke er sant eller føle uvanlig mistenksomhet, angst, forvirring, skyld, anspenthet eller depresjon.
 • mani: Du kan føle deg svært oppglødd, oppstemt, opphisset, entusiastisk eller hyperaktiv, eller du kan få dårlig vurderingsevne, inkludert forstyrrende eller aggressiv oppførsel.
 • bipolar depresjon: Du kan føle deg trist eller deprimert, eller du kan oppleve skyldfølelse, manglende energi, tap av matlyst eller søvnløshet.
Det kan hende at legen din fortsetter å forskrive Quetiapin Orifarm Generics selv om du føler deg bedre. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Quetiapin Orifarm Generics
Bruk ikke Quetiapin Orifarm Generics dersom:
 • du er allergisk overfor quetiapin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • du tar noen av følgende legemidler:
  • noen legemidler mot HIV
  • noen legemidler mot soppinfeksjoner (”azoler”)
  • noen legemidler mot infeksjoner (erytromycin eller klaritromycin)
  • noen legemidler mot depresjon (nefazodon)
Ikke bruk Quetiapin Orifarm Generics hvis noe av dette gjelder deg. Hvis du er usikker, rådfør deg med legen din eller apotek før du tar Quetiapin Orifarm Generics.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Quetiapin Orifarm Generics dersom:
 • du eller andre i familien har eller har hatt hjerteproblemer, for eksempel hjerterytmeproblemer, eller hvis du tar legemidler som kan virke inn på hjerterytmen.
 • du har lavt blodtrykk.
 • du har hatt et slag, spesielt dersom du er eldre.
 • du har leverproblemer.
 • du noen gang har hatt epileptiske anfall.
 • du har diabetes eller har økt risiko for å få diabetes. Hvis du har det, kan legen din sjekke blodsukkeret ditt når du behandles med Quetiapin Orifarm Generics.
 • du vet at du tidligere har hatt lavt nivå av hvite blodlegemer (som eventuelt har vært forårsaket av andre legemidler).
 • du er en eldre person med demens (tap av hjernefunksjon). I så fall bør du ikke ta Quetiapin Orifarm Generics fordi den gruppen legemidler som Quetiapin Orifarm Generics tilhører kan øke risikoen for slag, eller i enkelte tilfeller faren for dødsfall, hos eldre mennesker med demens.
 • du eller noen andre i din familie har hatt blodpropp, ettersom lignende legemidler har blitt assosiert med dannelse av blodpropper.
Rådfør deg med lege umiddelbart hvis du opplever:
 • feber, muskelstivhet, svetting eller nedsatt bevissthet (en tilstand som heter "malignt nevroleptikasyndrom"). Det kan bli nødvendig med øyeblikkelig legebehandling.
 • ukontrollerte bevegelser, i hovedsak i ansiktet eller tungen, eller en følelse av rastløshet der det er vanskelig å sitte eller stå i ro.
 • en sterk følelse av å være søvnig eller svimmel. Dette kan øke risikoen for ulykkesskader (fall) hos eldre pasienter.
 • lavt blodtrykk når du reiser deg. Dette kan også føre til svimmelhet, rask hjerterytme og i noen tilfeller besvimelse, noe som igjen øker risikoen for ulykkesskader (fall).
 • magesmerter, feber og/eller oppkast, som kan være et symptom på betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt).
Denne typen legemiddel kan forårsake slike tilstander.
Selvmordstanker og forverring av depresjonen
Dersom du er deprimert, kan du iblant ha tanker om å skade deg selv eller ta livet ditt. Disse tankene kan bli forsterket når du begynner behandlingen, siden det tar tid før disse legemidlene begynner å virke, vanligvis rundt to uker, men iblant lengre. Slike tanker kan også øke hvis du plutselig slutter å ta legemidlet. Det er mer sannsynlig at du tenker på denne måten dersom du er en ung voksen, eller hvis du tidligere har vært involvert i selvmordsrelaterte hendelser, eller hatt selvmordstanker før du begynte behandlingen. Informasjon fra kliniske studier har vist en økt risiko for selvmordsrelaterte tanker og/eller selvmordsrelatert adferd hos unge voksne under 25 år som lider av depresjon.
Hvis du tenker på å skade deg selv eller ta livet ditt, må du straks kontakte legen eller oppsøke sykehus. Det kan være til god hjelp å fortelle noen i familien eller en nær venn at du er deprimert og be dem lese dette pakningsvedlegget. Du kan be dem å si fra til deg hvis de mener depresjonen din blir verre, eller hvis de er bekymret for endringer i atferden din.
Det er observert vektøkning hos pasienter som tar Quetiapin Orifarm Generics. Både du og legen din bør kontrollere vekten din regelmessig.
Andre legemidler og Quetiapin Orifarm Generics
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Ikke ta Quetiapin Orifarm Generics hvis du bruker noen av følgende legemidler:
 • noen legemidler mot HIV
 • noen legemidler mot soppinfeksjoner (”azoler”)
 • noen legemidler mot infeksjoner (erytromycin eller klaritromycin)
 • noen legemidler mot depresjon (nefazodon)
Rådfør deg med lege dersom du bruker noen av følgende legemidler:
 • legemidler mot epilepsi (som fenytoin eller karbamazepin)
 • legemidler mot høyt blodtrykk
 • legemiddel mot barbiturater (mot søvnvansker)
 • legemiddel mot psykose (tioridazin)
 • legemidler som virker inn på hvordan hjertet slår, for eksempel legemidler som kan forårsake en ubalanse i elektrolytter (lavt nivå av kalium eller magnesium) som diuretika eller visse antibiotika (legemidler mot infeksjoner)
Rådfør deg med legen din før du slutter å ta noen av legemidlene dine.
Hvis du kontrolleres for bruk av narkotiske stoffer via en urinprøve, kan Quetiapin Orifarm Generics gi positive resultater for metadon eller en type legemidler mot depresjon som kalles trisykliske antidepressiva (TCA), selv om du ikke tar metadon eller TCA. Resultatet må da bekreftes av en mer spesifikk test.
Inntak av Quetiapin Orifarm Generics sammen med mat, drikke og alkohol
 • Quetiapin Orifarm Generics kan tas med eller uten mat.
 • Vær forsiktig med alkohol. Dette er fordi kombinasjonen av Quetiapin Orifarm Generics og alkohol kan gjøre deg søvnig.
 • Ikke drikk grapefruktjuice når du behandles med Quetiapin Orifarm Generics. Det kan påvirke hvordan legemidlet virker.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Rådfør deg med legen din før du tar Quetiapin Orifarm Generics dersom du er gravid, prøver å bli gravid eller ammer. Du bør ikke bruke Quetiapin Orifarm Generics under graviditet hvis ikke dette har blitt diskutert med legen din. Du bør ikke ta Quetiapin Orifarm Generics hvis du ammer.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Tablettene kan gjøre at du føler deg søvnig. Vent med å kjøre bil eller bruke maskiner til du vet hvordan tablettene virker på deg.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Quetiapin Orifarm Generics
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker. Legen din bestemmer startdosen og hvor mange tabletter Quetiapin Orifarm Generics du skal ta hver dag. Daglig dose vil avhenge av sykdommen din og ditt behov, men vil vanligvis være mellom 150 mg og 800 mg.
 • Du tar tablettene én gang om dagen ved sengetid eller to ganger om dagen, avhengig av tilstanden din.
 • Svelg tablettene hele med et glass vann.
 • Du kan ta tablettene med eller uten mat.
 • Ikke drikk grapefruktjuice når du behandles med Quetiapin Orifarm Generics. Det kan påvirke hvordan legemidlet virker.
 • Ikke slutt å ta tablettene selv om du føler deg bedre, med mindre legen sier du skal gjøre det.
Nedsatt leverfunksjon
Dersom du har leverproblemer, vil legen din kunne endre dosen.
Eldre
Dersom du er eldre, vil legen din kunne endre dosen.
Barn og ungdom
Quetiapin Orifarm Generics skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år.
Dersom du tar for mye av Quetiapin Orifarm Generics
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du tar mer Quetiapin Orifarm Generics enn legen har forskrevet, kan du oppleve at du blir søvnig og/eller svimmel, og oppleve unormale hjerteslag. Du kan også oppleve epileptiske anfall, såre muskler og nedbryting av muskelfibre (rhabdomyolyse), pustevansker, problemer med vannlating, endringer i hjerterytmen (QT-forlengelse), forvirring, delirium og opphisselse.
Dersom dette skjer, må du straks kontakte lege eller nærmeste sykehus. Ta med deg tablettene med Quetiapin Orifarm Generics.
Dersom du har glemt å ta Quetiapin Orifarm Generics
Hvis du glemmer å ta en dose, tar du den så snart du oppdager dette. Hvis det snart er på tide å ta neste dose, venter du til da. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Quetiapin Orifarm Generics
Dersom du brått avbryter behandlingen med Quetiapin Orifarm Generics, kan du oppleve problemer med å sove (søvnløshet), du kan føle deg kvalm, eller du kan oppleve hodepine, diaré, oppkast, svimmelhet eller irritabilitet. Det kan hende at legen din foreslår at du reduserer dosen gradvis før du avslutter behandlingen.
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Redusert hemoglobinnivå i blodet
 • Endringer i lipidnivået i blodet (triglyserider, kolesterol), vektøkning
 • Svimmelhet (som kan føre til at du faller), sterk følelse av søvnighet, hodepine
 • Munntørrhet
 • Seponeringssymptomer, inkludert problemer med å sove (søvnløshet), kvalme, hodepine, diaré, oppkast, svimmelhet eller irritabilitet
Vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 10 pasienter):
 • Endringer i de hvite blodcellene (leukopeni, redusert antall nøytrofile, økt konsentrasjon av eosinofile)
 • Uregelmessig eller fraværende menstruasjon og infertilitet hos kvinner, og impotens og tap av libido hos menn (hyperprolaktinemi)
 • Forstyrrelser i tyreoidhormonene (reduksjon i totalt T4, reduksjon i fritt T4, reduksjon i totalt T3 og økning i TSH; et hormon som stimulerer skjoldbruskkjertelen)
 • Økt appetitt, økt blodsukkernivå
 • Unormale drømmer og mareritt, selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd
 • Besvimelse, ukontrollerte bevegelser som problemer med å starte muskelbevegelser, skjelvinger, rastløshet eller muskelstivhet uten smerte (ekstrapyramidale symptomer), talevansker
 • Raske hjerteslag, hjertebank
 • Uklart syn
 • Lavt blodtrykk når du reiser deg, som kan føre til svimmelhet, raske hjerteslag og i noen tilfeller besvimelse. Dette kan føre til at du faller.
 • Tett nese, kortpustethet
 • Forstoppelse, mageirritasjon, oppkast
 • Forhøyede enzymnivåer i blodet
 • Mild slapphetsfølelse, hevelser på grunn av væskeansamling i armer og ben, irritabilitet, feber
Mindre vanlige (kan forekomme hos inntil 1 av 100 pasienter):
 • Lavt antall blodplater i blodet, lavt antall røde blodceller i blodet
 • Allergiske reaksjoner (hypersensitivitet) som kan inkludere hudreaksjoner
 • Forstyrrelser i tyreoidhormonene (reduksjon i fritt T3, lavt stoffskifte – altså at skjoldbruskkjertelen ikke produserer nok hormoner)
 • Lave nivåer av natrium i blodet, diabetes mellitus
 • Anfall, en ubehagelig følelse av rastløshet i bena (restless legs-syndrom), ukontrollerte bevegelser, hovedsaklig i ansiktet eller tungen (tardive dyskinesier).
 • Endringer i hjerterytmen (QT-forlengelse)
 • Problemer med å svelge
 • Seksuell dysfunksjon
Sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 1000 pasienter):
 • Veldig lavt antall hvite blodceller i blodet (agranulocytose)
 • Økt risiko for hjertesykdom på grunn av flere risikofaktorer som fedme, høyt blodtrykk, høyt fettnivå i blodet og høyt blodsukker (metabolsk syndrom)
 • Søvngjengeri, snakking i søvne, søvnrelaterte spiseforstyrrelser
 • Blodpropper i venene, spesielt i bena (symptomer som hovenhet, smerte og rødhet), som kan føres videre til lungene via blodkarene og forårsake brystsmerter og pustebesvær. Dersom du får slike symptomer, må du oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
 • Betennelse i bukspyttkjertelen (pankreatitt)
 • Gulning av huden og øynene (gulsott), leverbetennelse (hepatitt)
 • Smertefull, langvarig ereksjon hos menn, hevelse i brystene og uventet brystmelkproduksjon (galaktoré), hevelse i brystet, menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner
 • Høy temperatur (feber), langvarig sår hals eller munnsår, raskere pust, svetting, stive muskler, sterk følelse av døsighet eller slapphet (malignt nevroleptikasyndrom), lav kroppstemperatur. Dersom du får slike symptomer, må du oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart.
 • Økt nivå av enzymet kreatinfosfokinase i blodet
Svært sjeldne (kan forekomme hos inntil 1 av 10 000 pasienter):
 • En alvorlig allergisk reaksjon (anafylaksi) som kan forårsake pustebesvær eller sjokk
 • Lite natrium i blodet, kvalme, irritabilitet på grunn av uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon (SIADH)
 • Rask hevelse i huden, vanligvis rundt øyne, lepper eller hals (angioødem)
 • Kraftig utslett (Stevens-Johnson syndrom)
 • Nedbryting av muskelfibre (rhabdomyolyse)
Ikke kjent (hyppigheten kan ikke anslås ut fra tilgjengelige data):
 • Endringer i blodsammensetningen som kan føre til økt risiko for infeksjoner (nøytropeni)
 • Hudløsning som kan være veldig alvorlig (toksisk epidermal nekrolyse), røde flekker på huden (erythema multiforme)
Quetiapin Orifarm Generics tilhører en type legemidler som kan føre til problemer med hjerterytmen. Problemene kan være alvorlige, og alvorlige tilfeller kan være dødelige.
Enkelte bivirkninger oppdages bare dersom man tar en blodprøve. Dette inkluderer endring av enkelte typer fett (triglyserider og totalkolesterol) eller sukker i blodet, reduksjon i antallet av enkelte typer blodceller og økt mengde av et hormon som kalles prolaktin i blodet.
Legen din kan fra tid til annen be om å få ta blodprøver av deg.
Bivirkninger som kan forekomme hos barn og ungdom
De samme bivirkningene som kan oppstå hos voksne, kan også oppstå hos barn og ungdom.
Følgende bivirkninger har bare vært sett hos barn og ungdom:
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 pasienter):
 • Økt blodtrykk
Følgende bivirkninger har vært sett oftere hos barn og ungdom:
Svært vanlige (kan forekomme hos mer enn 1 av 10 pasienter):
 • Økt mengde av et hormon som heter prolaktin i blodet. Økningene i hormonet prolaktin kan i sjeldne tilfeller føre til følgende:
  o At gutter og jenter får hevelse i brystene og uventet produserer brystmelk
  o At jenter ikke har månedlig menstruasjon eller får uregelmessig menstruasjon
 • Økt appetitt
 • Unormale muskelbevegelser. Dette inkluderer problemer med å starte muskelbevegelser, skjelvinger, rastløshet eller muskelstivhet uten smerte
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Quetiapin Orifarm Generics
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter ”Utløpsdato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Quetiapin Orifarm Generics
 • Virkestoffet er quetiapin. Tabletter med Quetiapin Orifarm Generics inneholder 25 mg, 100 mg, 200 mg eller 300 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).
 • Andre innholdsstoffer er: Tablettkjerne: Povidon, krysspovidon, mikrokrystallinsk cellulose, vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat. Tablettdrasjering: Hypromellose, makrogol 400, titandioksid (E171), gult jernoksid (E172) (25 mg og 100 mg), makrogol 6000 (25 mg), rødt jernoksid (E172) (25 mg).
Hvordan Quetiapin Orifarm Generics ser ut og innholdet i pakningen
Quetiapin Orifarm Generics 25 mg er rosa, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter
Quetiapin Orifarm Generics 100 mg er gule, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter
Quetiapin Orifarm Generics 200 mg er hvite, runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter
Quetiapin Orifarm Generics 300 mg er hvite, avlange, filmdrasjerte tabletter
Blisterpakning av PVC/PVdC/aluminium
Pakningsstørrelser: 10, 28, 30, 56, 60, 98 og 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Orifarm Generics A/S
Energivej 15
5260 Odense S
Danmark
info@orifarm.com
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark Quetiapin Orifarm Generics
Norge Quetiapin Orifarm Generics
Sverige Quetiapin Orifarm Generics
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 2013-02-12

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, visse matvarer, og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til et allergisk sjokk, kalt anafylaksi, med symptomer som feber, utslett, opphovning og blodtrykksfall. Et slikt sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): En akutt og alvorlig allergisk reaksjon. En allergisk reaksjon er når kroppens immunsystem reagerer på en relativt harmløs substans. I verste fall kan det resultere i et anafylaktisk sjokk, som innebærer pustebesvær og kraftig blodtrykksfall.

angioødem: Opphovning i huden, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Angioødem kan forekomme ved allergi, men også f.eks. varme, sollys og trykk kan være utløsende faktorer. Noen ganger oppstår angioødem ved legemiddelbruk.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med ev. overflødig vann. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk. De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

dyskinesi (bevegelsesvansker): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

eosinofil: Type hvit blodcelle, leukocytt, som spiller en viktig rolle i allergiske reaksjoner. Eosinofiler har fått navnet pga. deres innehold av granulatkorn som kan farges røde av eosin. Eosinofilene dannes i benmargen og når de har modnet gjenfinnes de i blodet, der de bl.a. kan absorbere og ødelegge fremmede partikler. De små kornene i eosinofilene inneholder også et stoff med skadelige effekter på enkelte parasitter, men også på kroppens egne celler, særlig ved allergi.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

gulsott (ikterus, hyperbilirubinemi): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hyperprolaktinemi: Ved hyperprolaktinemi er det forhøyede nivåer av hormonet prolaktin i blodet. Prolaktin utskilles normalt når barnet suger på morens bryst, og gjør at brystene produsere mer melk.

impotens (ereksjonssvikt, erektil dysfunksjon): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infertilitet: Manglende evne til å få barn.

siadh: (SIADH: Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion) Uhensiktsmessig sekresjon av antidiuretisk hormon: Tilstand der kroppen mister for mye salter og holder tilbake for mye vann via nyrene, pga. vedvarende forhøyet utskillelse av hormonet ADH. Det fins mange årsaker til dette, f.eks. ADH-produserende svulster, skader eller sykdommer i bestemte hjernestrukturer og i lungene, samt enkelte legemidler.

stevens-johnsons syndrom: En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

tca: (TCA: Trisykliske antidepressiver) En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

toksisk epidermal nekrolyse (lyells syndrom): Svært alvorlige og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

tsh: Thyreoideastimulerende hormon.