Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

 .

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren.

 .

Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning.

Nplate 500 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning.

romiplostim.

 .

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

 .

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. 1:

  Hva Nplate er og hva det brukes mot.

 2. 2:

  Hva du må vite før du bruker Nplate.

 3. 3:

  Hvordan du bruker Nplate.

 4. 4:

  Mulige bivirkninger.

 5. 5:

  Hvordan du oppbevarer Nplate.

 6. 6:

  Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon.

 .

Les avsnittStopp

1.       Hva Nplate er og hva det brukes mot.

 .

Det aktive virkestoffet i Nplate er romiplostim, som er et protein som blir brukt til behandling av lave trombocyttverdier hos pasienter med immun (idiopatisk) trombocytopenisk purpura (ITP). ITP er en sykdom der kroppens immunsystem ødelegger sine egne blodplater (trombocytter). Blodplater er blodcellene som sørger for å tette igjen sår og stoppe blødninger. Veldig lave trombocyttverdier kan forårsake blåmerker og alvorlig blødning.

 .

Nplate blir brukt til å behandle voksne pasienter (18 år og eldre), som har fått milten fjernet på grunn av kronisk ITP og som tidligere har blitt behandlet med kortikosteroider eller immunglobuliner, der disse behandlingene ikke gir ønsket effekt.

 .

Nplate kan også brukes til tidligere behandlede voksne pasienter (18 år og eldre) med kronisk ITP, der operasjon ikke er et alternativ.

 .

Nplate virker ved å stimulere benmargen (den delen av benet som produserer blodceller) til å produsere flere blodplater. Dette bør hjelpe til å forhindre blåmerker og blødning assosiert med ITP.

 .

Les avsnittStopp

2.       Hva du må vite før du bruker Nplate.

 .

Bruk ikke Nplate:

 .

 • dersom du er allergisk overfor romiplostim eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).

 • dersom du er allergisk overfor andre legemidler som er fremstilt ved hjelp av DNA-teknologi, som bruker mikroorganismen Escherichia coli (E. coli).

 .

Advarsler og forsiktighetsregler.

 .

 • Dersom du slutter å ta Nplate, er det sannsynlig at du får lave trombocyttverdier (trombocytopeni) igjen, dersom du har hatt problemer med dette tidligere. Dersom du slutter å ta Nplate må trombocyttverdiene overvåkes, og legen din vil diskutere relevante forholdsregler med deg.

 • Dersom du har risiko for å få blodpropp eller blodpropp er vanlig i familien. Risikoen for å få blodpropp kan også være økt hvis du:

  •        har leverproblemer,

  •        er eldre (≥ 65 år),

  •        er sengeliggende,

  •        har kreft,

  •        bruker p-piller eller hormonsubstitusjonsbehandling,

  •        nylig er blitt operert eller skadet,

  •        er overvektig,

  •        røyker.

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Nplate.

 .

Dersom du har veldig høye trombocyttverdier, kan dette øke risikoen for blodpropp. Legen vil justere dosen Nplate for å sørge for at blodplateverdien ikke blir for høy.

 .

Endringer i benmargen (økt retikulin og mulig benmargfibrose).

 .

Langvarig bruk av Nplate kan medføre endringer i benmargen. Disse endringene kan føre til abnormale blodceller eller at kroppen begynner å produsere færre blodceller. Den milde formen for slike benmargsendringer kalles “økt retikulin” og er blitt observert i kliniske studier av Nplate. Det er ikke kjent om dette kan utvikle seg til en mer alvorlig form kalt “fibrose.” Symptomer på benmargsendringer kan vises i form av abnormale blodprøveresultater. Legen din vil avgjøre om abnormale blodprøveresultater innebærer at du bør ta benmargsprøver eller om du bør slutte med Nplate.

 .

Forverring av blodkreft.

 .

Legen kan bestemme at det skal tas en benmargsbiopsi hvis det anses for å være nødvendig for å bekrefte at du har ITP, og ikke en annen lidelse, for eksempel myelodysplastiske syndromer (MDS). Dersom du har MDS og får Nplate, kan det hende at du vil oppleve en øking i antall blastceller og at din MDS-tilstand forverrer seg og går over til å bli akutt myeloid leukemi, som er en type blodkreft.

 .

Tap av respons på romiplostim.

 .

Hvis du opplever et tap av respons eller svikt i opprettholdelse av trombocyttrespons ved romiplostimbehandling, vil legen din vurdere årsaksfaktorene, blant annet om du har fått en økning i benmargfiber (retikulin) eller har utviklet antistoffer som nøytraliserer romiplostims effekt.

 .

Barn og ungdom.

 .

Nplate anbefales ikke for barn under 18 år.

 .

Andre legemidler og Nplate.

 .

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.

 .

Hvis du også bruker legemidler som forebygger blodpropp (blodfortynnende eller blodplatehemmende midler) er det en større risiko for blødning. Legen din vil diskutere dette med deg.

 .

Dersom du bruker kortikosteroider, danazol og/eller azatioprin, som du kan ha fått foreskrevet for behandling av ITP, kan det være nødvendig å redusere dosen eller avslutte bruken når du skal ta Nplate.

 .

Graviditet og amming.

 .

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det er ikke anbefalt at Nplate brukes dersom du er gravid, med mindre legen din mener det er nødvendig.

 .

Det er ikke kjent om romiplostim går over i morsmelken. Det er ikke anbefalt at Nplate brukes dersom du ammer. Ved bestemmelse av om du skal avslutte ammingen eller avslutte romiplostimbehandlingen må en vurdere barnets fordeler ved fortsatt amming og dine fordeler ved romiplostimterapi.

 .

Kjøring og bruk av maskiner.

 .

Du bør rådføre deg med legen før du kjører eller bruker maskiner, da noen bivirkninger (f.eks. forbigående svimmelhetsanfall) kan svekke evnen til å gjøre dette på en sikker måte.

 .

Les avsnittStopp

3.       Hvordan du bruker Nplate.

 .

Nplate vil bli gitt under direkte tilsyn av lege, som nøye vil kontrollere mengden Nplate som du får.

 .

Nplate gis som en injeksjon en gang i uken under huden (subkutant).

 .

Din startdose er 1 mikrogram Nplate per kilogram kroppsvekt, en gang i uken. Legen vil fortelle deg hvor mye du må bruke. Nplate må injiseres en gang i uken for å holde blodplateverdien oppe. Legen vil regelmessig ta blodprøver for å måle hvordan blodplatene responderer og kan justere dosen om nødvendig.

 .

Når blodplateverdien først er under kontroll, vil legen fortsatt kontrollere blodet regelmessig. Dosen kan justeres ytterligere for å opprettholde langtidskontroll over blodplateverdien.

 .

Dersom du tar for mye av Nplate.

 .

Legen din sikrer at du får riktig mengde Nplate. Dersom du har fått mer Nplate enn du burde, kan det hende at dette ikke gir noen fysiske symptomer, men trombocyttverdiene dine kan stige til svært høye nivåer, og det kan medføre økt risiko for blodkoagulering. Hvis legen din har mistanke om at du har fått mer Nplate enn du skal ha, anbefales det derfor at du blir overvåket for tegn eller symptomer på bivirkninger, og at relevant behandling blir gitt umiddelbart.

 .

Dersom du tar for lite av Nplate.

 .

Legen din sikrer at du får riktig mengde Nplate. Dersom du har fått mindre Nplate enn du burde, kan det hende at dette ikke gir noen fysiske symptomer, men trombocyttverdiene dine kan synke, og det kan øke risikoen for blødning. Hvis legen din mistenker at du har fått mindre Nplate enn du burde, anbefales det derfor at du overvåkes for tegn eller symptomer på bivirkninger, og at du gis egnet behandling umiddelbart.

 .

Dersom du har glemt å ta Nplate.

 .

Dersom du har gått glipp av en dose Nplate, skal du snakke med legen om når du skal ta neste dose.

 .

Dersom du avbryter behandling med Nplate.

 .

Dersom du avbryter behandlingen med Nplate er det sannsynlig at den lave blodplateverdien (trombocytopeni) kommer tilbake. Legen din avgjør om du bør slutte å bruke Nplate.

 .

Les avsnittStopp

4.       Mulige bivirkninger.

 .

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

 .

Svært vanlige: kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer .

 • hodepine,

 • allergisk reaksjon,

 • øvre luftveisinfeksjon.

 .

Vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer.

 • benmargssykdom, inklusive økt benmargfiber (retikulin),

 • søvnproblemer (insomni),

 • svimmelhet,

 • kribling eller nummenhet i hendene eller føttene (parestesi),

 • migrene,

 • røde områder i huden (rødme),

 • blodpropp i en lungepulsåre (pulmonal embolisme),

 • kvalme,

 • diaré,

 • magesmerter,

 • fordøyelsesproblemer (dyspepsi),

 • forstoppelse,

 • kløe i huden (pruritus),

 • blødninger under huden (ekkymose),

 • blåmerker (kontusjon),

 • utslett,

 • leddsmerter (artralgi),

 • muskelsmerter eller -svakhet (myalgi),

 • smerter i hender og føtter,

 • muskelkramper,

 • ryggsmerter,

 • skjelettsmerter,

 • tretthet,

 • reaksjoner på injeksjonsstedet,

 • hevelser i hender og føtter (perifert ødem),

 • influensalignende symptomer,

 • smerte,

 • kraftløshet (asteni),

 • feber (pyreksi),

 • frysninger,

 • kontusjon,

 • lave blodplateverdier (trombocytopeni) og lave blodplateverdier (trombocytopeni) etter avbrytelse av behandling med Nplate,

 • høyere blodplateverdier enn normalt (trombocytose),

 • oppsvulming av ansikt, lepper, munn, tunge eller hals som kan føre til svelge- eller pustevansker (angioødem),

 • magetarmkatarr,

 • hjertebank.

 .

Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer.

 • benmargssvikt, en sykdom i benmargen som forårsaker arrdannelse (myelofibrose), forstørret milt (splenomegali), blødning fra skjeden (vaginal blødning), blødning fra rektum (rektal blødning), blødning fra munnen, blødning på injeksjonsstedet,

 • hjerteinfarkt (myokardinfarkt), økt blodtrykk, økt hjertefrekvens,

 • svimmelhet (vertigo),

 • problemer med øynene, inkludert blødning i øyet (konjunktivalblødning), vansker med å fokusere eller tåkesyn (akkomodasjonsforstyrrelse, papillødem eller øyesykdom), blindhet, kløende øyne (øyepruritus), økt tåreflom (økt lakrimasjon) eller synsforstyrrelser,

 • problemer med fordøyelsessystemet, inkludert oppkast, dårlig ånde, vansker med å svelge (dysfagi), fordøyelsesbesvær eller halsbrann (gastroøsofageal reflukssykdom), blod i avføringen (hematochezi), ubehag i magen, munnsår eller blemmer i munnen (stomatitt), misfargede tenner,

 • vektøkning, vekttap, alkoholintoleranse, tap av appetitt (anoreksi eller redusert appetitt), dehydrering,

 • generell følelse av uvelhet (malaise), brystsmerter, irritabilitet, hevelse i ansiktet (ansiktsødem), følelse av varme, økt kroppstemperatur, nervøsitet,

 • influensa, lokalisert infeksjon, betennelse i neseganger og svelg (nasofaryngitt),

 • problemer med nese og svelg, inkludert, hoste, rennende nese (rhinoré), tørr hals, kortpustethet eller pustevansker (dyspné), tett nese, smertefull pust (smertefull respirasjon),

 • smertefulle hovne ledd forårsaket av urinsyre (næringsmiddelnedbrytningsprodukt) (podagra),

 • muskelstramhet, muskelsvakhet, skuldersmerte, muskerykninger,

 • problemer med nervesystemet, inkludert ufrivillige muskelsammentrekninger (klonus), smaksforstyrrelse (dysgeusi), redusert smakssans (hypogeusi), økt sensitivitetsfølelse, spesielt i huden (hypoestesi), endring av nervefunksjonen i armer og ben (perifer nevropati), blodpropp i sinus transversus,

 • depresjon, unormale drømmer,

 • hårtap (alopeci), lysfølsomhet (fotosensitivitetsreaksjon), akne, allergisk reaksjon i huden ved kontakt med allergener (kontaktdermatitt), manifestasjoner i huden med utslett og blemmer (eksem), tørr hud, rødhet i huden (erytem), alvorlig flassende utslett (eksfoliativt utslett), unormal hårvekst, fortykning og kløe i huden på grunn av gjentatt kløe (prurigo), blødning under hudoverflaten eller blåmerker under huden (purpura), blemmende utslett i huden (papuløst utslett), kløende utslett i huden (pruritisk utslett), generelt kløende utslett (urticaria), knuter i huden (hudnoduler), unormal lukt fra huden,

 • problemer med blodsirkulasjonen, inkludert blodpropp i levervenen (portalvenetrombose), dyp venetrombose, lavt blodtrykk (hypotensjon), økt blodtrykk, blokkering av et blodkar eller (perifer embolisme), redusert blodgjennomstrømning i hendene, anklene eller føttene (perifer iskemi), hevelse og blodpropp i en vene som kan være ekstremt øm når den berøres (flebitt eller overfladisk tromboflebitt), blodpropp (trombose),

 • en sjelden lidelse som kjennetegnes av perioder med brennende smerte, rødhet og varme i føttene og hendene (erytromelalgi).

 .

Mindre vanlige: kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer (kan vise seg i blod- eller urinprøver).

 • anemi, inkludert en sjelden form for anemi hvor både antall røde blodceller, hvite blodceller og trombocytter (aplastisk anemi) er redusert,

 • forhøyet antall hvite blodceller (leukocytose),

 • økt produksjon av trombocytter (trombocytemi), økt antall trombocytter, unormalt antall av cellene i blodet som hindrer blødning (unormalt antall trombocytter),

 • endringer i noen blodprøver (forhøyede transaminaser, forhøyet blodlaktatdehydrogenase) .

 • eller kreft i hvite blodceller (multiple myelomer),

 • protein i urinen.

 .

Rapportering av bivirkninger.

 .

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

 .

Les avsnittStopp

5.       Hvordan du oppbevarer Nplate.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

 .

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og hetteglassetiketten etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

 .

Oppbevares i kjøleskap (2-8 ºC).

Skal ikke fryses.

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 .

Dette legemidlet kan tas ut av kjøleskap i en periode på høyst 24 timer ved romtemperatur (opptil 25 ºC). Det må settes tilbake i kjøleskap ved oppbevaring i mer enn 24 timer.

 .

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

 .

Les avsnittStopp

6.       Innholdet i pakningen samt ytterligere informasjon.

 .

Sammensetning av Nplate.

 .

 • Virkestoff er romiplostim.

 .

Hvert hetteglass med Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 250 mikrogram romiplostim. Etter rekonstituering inneholder et administrasjonsvolum på 0,5 ml oppløsning 250 mikrogram romiplostim (500 mikrogram/ml).

 .

Hvert hetteglass med Nplate 500 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning inneholder 500 mikrogram romiplostim. Etter rekonstituering inneholder et administrasjonsvolum på 1 ml oppløsning 500 mikrogram romiplostim (500 mikrogram/ml).

 .

 • Andre innholdsstoffer er mannitol (E421), sukrose, L-histidin, saltsyre (til pH justering) og polysorbat 20.

 .

Hvordan Nplate ser ut og innholdet i pakningen.

 .

Nplate er et hvitt pulver til injeksjonsvæske, oppløsning som leveres i et hetteglass på 5 ml.

 .

Eske som inneholder 1 eller 4 hetteglass med enten 250 mikrogram eller 500 mikrogram romiplostim.

 .

Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061.

4817 ZK Breda.

Nederland.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061.

4817 ZK Breda.

Nederland.

 .

Tilvirker:

Amgen Technology Ireland (ADL).

Pottery Road.

Dun Laoghaire.

Co Dublin.

Irland.

 .

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.

 .

België/Belgique/Belgien.

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711.

 .

Lietuva.

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas.

Tel: +370 5 219 7474.

България.

Амджен България ЕООД.

Тел.: +359 (0)2 424 7440.

Luxembourg/Luxemburg.

s.a. Amgen .

Belgique/Belgien.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711.

 .

Česká republika.

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500.

Magyarország.

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700.

Danmark.

Amgen filial af Amgen AB, Sverige.

Tlf: +45 39617500.

 .

Malta.

Amgen B.V.

The Netherlands.

Tel: +31 (0)76 5732500.

 .

Deutschland.

AMGEN GmbH       .

Tel.: +49 89 1490960       .

 .

Nederland.

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500.

 .

Eesti.

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas.

Tel: +372 5125 501.

Norge.

Amgen AB.

Tel: +47 23308000.

 .

Ελλάδα.

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000.

Österreich.

Amgen GmbH .

Tel: +43 (0)1 50 217       .

 .

España.

Amgen S.A.       .

Tel: +34 93 600 18 60 .

 .

Polska.

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 581 3000.

France.

Amgen S.A.S.       .

Tél: +33 (0)9 69 363 363       .

Portugal.

Amgen Biofarmacêutica, Lda.

Tel: +351 21 4220550.

 .

Hrvatska.

Oktal Pharma d.o.o.

Tel: + 385 (1) 6595 777.

 .

România.

Amgen România SRL.

Tel: +4021 527 3000.

 .

Ireland.

Amgen Limited.

United Kingdom.

Tel: +44 (0)1223 420305.

 .

Slovenija.

AMGEN zdravila d.o.o.

Tel: +386 (0)1 585 1767.

 .

Ísland.

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000.

 .

Slovenská republika.

Amgen Slovakia s.r.o.

Tel: +421 33 321 13 22.

 .

Italia.

Amgen Dompé S.p.A.

Tel: +39 02 6241121.

Suomi/Finland.

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland.

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500.

 .

Papaellinas & Co Ltd.

Τηλ.: +357 22741 741.

Sverige.

Amgen AB .

Tel: +46 (0)8 6951100.

 .

United Kingdom.

Amgen Limited.

Tel: +44 (0)1223 420305.

 .

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert desember 2013.

 .

Andre informasjonskilder.

 .

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

 .

-------------------------------

 .

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

 .

Nplate er et sterilt, men ukonservert produkt og er kun ment til engangsbruk. Nplate rekonstitueres i samsvar med god aseptisk praksis.

 .

 • Nplate 250 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning skal rekonstitueres med 0,72 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker, noe som gir et administrasjonsvolum på 0,5 ml. Hvert hetteglass er overfylt for å sikre at det er mulig å tilføre 250 µg romiplostim.

eller.

 • Nplate 500 mikrogram pulver til injeksjonsvæske, oppløsning skal rekonstitueres med 1,2 ml sterilt vann til injeksjonsvæsker, noe som gir et administrasjonsvolum på 1 ml. Hvert hetteglass er overfylt for å sikre at det er mulig å tilføre 500 µg romiplostim.

 .

Ikke bruk oppløsninger som inneholder natriumklorid eller bakteriostatisk vann når legemidlet rekonstitueres.

 .

Vann til injeksjonsvæsker skal injiseres i hetteglasset. Hetteglassets innhold kan virvles forsiktig rundt og hetteglasset vendes forsiktig under oppløsning. Ikke rist eller beveg hetteglasset kraftig. Vanligvis tar oppløsningen av Nplate mindre enn 2 minutter. Kontroller visuelt at oppløsningen ikke inneholder partikler eller er misfarget før administrering. Rekonstituert oppløsning bør være en klar og fargeløs væske. Nplate må ikke administreres dersom partikler og/eller misfarging er observert.

 .

Fra et mikrobiologisk synspunkt må legemidlet anvendes umiddelbart. Hvis det bruksferdige produktet ikke anvendes umiddelbart, er oppbevaringstider og -betingelser før bruk brukerens ansvar og er vanligvis ikke mer enn 24 timer ved 25 ºC eller 24 timer i kjøleskap (2-8 ºC), beskyttet mot lys.

 .

Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

 .


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Akne (Acne vulgaris, Kviser): Akne eller acne vulgaris. Den vanlige formen for kviser.

Allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, visse matvarer, og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til et allergisk sjokk, kalt anafylaksi, med symptomer som feber, utslett, opphovning og blodtrykksfall. Et slikt sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

Anemi (Blodmangel): En reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

Angioødem: Opphovning i huden, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Angioødem kan forekomme ved allergi, men også f.eks. varme, sollys og trykk kan være utløsende faktorer. Noen ganger oppstår angioødem ved legemiddelbruk.

Blodplater (Trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

Dysgeusi: Smaksforstyrrelse.

Dyspepsi: Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

Dyspné: Kortpustethet eller åndenød. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte-og lungesykdommer, selv ved hvile.

Ekkymose: Liten hudblødning, gir blåmerke.

Eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

Erytem: Diffus rødhet i huden.

Flebitt (Årebetennelse): Betennelse i en vene.

Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD, GØRS): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

Hypotensjon (Lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk.

Kortikosteroid (Glukokortikoid): Glukokortikoider/kortikosteroider er såkalte steroidhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. De påvirker blant annet stoffskifte og betennelse. Glukokortikoider fins også som medisin, og brukes blant annet mot astma.

Splenomegali: Forstørrelse av milten. Milten er en del av lymfesystemet, som er en del av immunsystemet. Milten bryter blant annet ned gamle røde blodceller.

Stomatitt (Munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

Subkutant: Under huden. Begrepet brukes primært for å angi hvordan et bestemt legemiddel skal injiseres. Insulin er et eksempel på legemiddel som skal injiseres subkutant.

Trombocytemi: Økt mengde trombocytter (blodplater) i blodet. Vanlige symptomer er blant annet økt blodproppdannelse og blødning. Ved primær trombocytemi er årsaken ukjent, ved sekundær trombocytemi er en annen sykdom årsak til økningen i blodplater.

Trombocytopeni: Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.