Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Acetylsalisylsyre Actavis 75 mg enterotabletter

Acetylsalisylsyre Actavis 160 mg enterotabletter

acetylsalisylsyre

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. HVA ACETYLSALISYLSYRE ACTAVIS ER, OG HVA DET BRUKES MOT
 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER ACETYLSALISYLSYRE ACTAVIS
 3. HVORDAN DU BRUKER ACETYLSALISYLSYRE ACTAVIS
 4. MULIGE BIVIRKNINGER
 5. HVORDAN DU OPPBEVARER ACETYLSALISYLSYRE ACTAVIS
 6. YTTERLIGERE INFORMASJON
 

Les avsnittStopp

1. HVA ACETYLSALISYLSYRE ACTAVIS ER, OG HVA DET BRUKES MOT
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Acetylsalisylsyre Actavis inneholder acetylsalisylsyre, som i lave doser tilhører en gruppe medisiner som kalles platehemmere. Blodplater er små celler i blodet som får blodet til å levre seg og bidrar til trombosering (blodproppdannelse). Når en blodpropp dannes i en arterie, stopper blodstrømmen opp og stanser oksygentilførselen. Hvis dette skjer i hjertet, kan det oppstå et hjerteinfarkt eller angina; i hjernen kan det medføre hjerneslag.
Acetylsalisylsyre Actavis brukes for å redusere risikoen for blodproppdannelse og forebygger dermed:
 • hjerteinfarkt
 • hjerneslag
 • hjerte- og karlidelser hos pasienter som lider av stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter).
Acetylsalisylsyre Actavis brukes også til å forebygge dannelsen av blodpropper etter visse hjerteoperasjoner for å utvide blodårene eller hindre blokkerte blodårer.
Dette legemidlet er ikke anbefalt ved akutte medisinske tilfeller. Det brukes kun som forebyggende behandling.
 

Les avsnittStopp

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER ACETYLSALISYLSYRE ACTAVIS
Bruk ikke Acetylsalisylsyre Actavis:
 • hvis du er allergisk overfor acetylsalisylsyre eller ett av de andre innholdsstoffene i Acetylsalisylsyre Actavis (se pkt. 6 ”Ytterligere informasjon”).
 • hvis du er allergisk overfor andre salisylater eller ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs). NSAIDs brukes ofte ved artritt eller revmatisme og smerter
 • hvis du har hatt astmaanfall eller hevelse i visse deler av kroppen, f.eks. ansiktet, lepper, svelg eller tunge (angioødem) etter at du har tatt salisylater eller NSAIDs
 • hvis du har eller har hatt magesår eller sår i tynntarmen, eller andre former for blødning, som f.eks. hjerneblødning
 • hvis du har hatt problemer med blodlevringen
 • hvis du har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • hvis du er inne i de 3 siste månedene av svangerskapet; du må ikke bruke høyere doser enn 100 mg per dag (se pkt. ”Graviditet og amming”).
 • hvis du bruker en medisin som heter metotreksat (for eksempel mot kreft eller revmatoid artritt) i doser over 15 mg per uke.
Vis forsiktighet ved bruk av Acetylsalisylsyre Actavis
Før du starter behandlingen med Acetylsalisylsyre Actavis, må du informere legen din:
 • hvis du har problemer med nyrene, lever eller hjerte
 • hvis du har eller har hatt problemer med magesekken eller tynntarmen
 • hvis du har høyt blodtrykk
 • hvis du har astma, høysnue, nasalpolypper eller andre kroniske luftveissykdommer; acetylsalisylsyre kan fremkalle et astmaanfall
 • hvis har hatt urinsyregikt
 • hvis du har sterke menstruasjonsblødninger
Du må umiddelbart oppsøke medisinsk hjelp hvis symptomene dine forverres eller hvis du opplever alvorlige eller uventede bivirkninger, for eksempel uvanlige blødningssymptomer, alvorlige hudreaksjoner eller andre tegn på alvorlig allergi (se pkt. ”Mulige bivirkninger”).
Informer legen din hvis du skal gjennom en operasjon (selv en mindre operasjon, for eksempel trekke en tann), siden acetylsalisylsyre er blodfortynnende og det kan være økt risiko for blødning.
Acetylsalisylsyre kan forårsake Reyes syndrome hvis det gis til barn. Reyes syndrom er en svært sjelden sykdom som rammer hjernen og leveren og kan være livstruende. Derfor skal Acetylsalisylsyre Actavis ikke gis til barn under 16 år, med mindre legen har anbefalt det.
Pass på at du ikke blir dehydrert (hvis du føler deg tørst og tørr i munnen), siden samtidig bruk av acetylsalisylsyre kan føre til en svekkelse av nyrefunksjonen.
Denne medisinen er ikke egnet som smertestillende eller febernedsettende middel.
Kontakt lege eller apotek hvis noe av dette gjelder for deg, eller du er usikker, før du bruker Acetylsalisylsyre Actavis.
Bruk av andre legemidler sammen med Acetylsalisylsyre Actavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Effekten av behandlingen kan bli påvirket hvis acetylsalisylsyre tas sammen med andre medisiner for:
 • blodfortynning/forebygging av blodpropper (f.eks. warfarin, heparin, klopidogrel)
 • å hindre avstøting etter organtransplantasjon (ciklosporin, takrolimus)
 • høyt blodtrykk (f.eks. diuretika og ACE-hemmere)
 • regulering av hjertefrekvensen (digoksin)
 • manisk-depressiv lidelse (litium)
 • smerter og betennelse (for eksempel NSAIDs som ibuprofen eller steroider)
 • urinsyregikt (for eksempel probenecid)
 • epilepsi (valproat, fenytoin)
 • glaukom (acetazolamid)
 • kreft eller revmatoid artritt (metotreksat; i doser under 15 mg per uke)
 • diabetes (f.eks. glibenklamid)
 • depresjon (selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI-er) som f.eks. sertralin eller paroksetin).
 • bruk som hormonerstatningsterapi når binyrene eller hypofysen ikke fungerer eller er fjernet, eller til behandling av inflammasjon, bl.a. revmatiske sykdommer og betennelse i tarmen (kortikosteroider)
Inntak av Acetylsalisylsyre Actavis sammen med mat og drikke
Inntak av alkohol kan muligens øke risikoen for blødninger i mage- og tarmkanalen og forlenge blødningstiden.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Gravide kvinner skal ikke ta acetylsalisylsyre i graviditeten uten at det er anbefalt av legen deres.
Du skal ikke bruke Acetylsalisylsyre Actavis hvis du er i de tre siste månedene av svangerskapet, med mindre legen din råder deg til det. Og da skal dosen ikke overstige 100 mg (se pkt. ”Bruk ikke Acetylsalisylsyre Actavis”). Regelmessig bruk eller høye doser av denne medisinen sent i svangerskapet kan forårsake alvorlige komplikasjoner for moren eller barnet.
Ammende kvinner skal ikke ta acetylsalisylsyre i graviditeten uten at det er anbefalt av legen deres.
Kjøring eller bruk av maskinerDu må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Acetylsalisylsyre Actavis bør ikke påvirke din evne til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. HVORDAN DU BRUKER ACETYLSALISYLSYRE ACTAVIS
Bruk alltid Acetylsalisylsyre Actavis slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek dersom du er usikker.
Voksne
Forebygging av hjerteinfarkt:
 • Anbefalt dose er 75-160 mg én gang daglig.
Forebygging av hjerneslag:
 • Anbefalt dose er 75-325 mg én gang daglig.
Forebygging av hjerte- og karlidelser hos pasienter som lider av stabil eller ustabil angina (en form for brystsmerter):
 • Anbefalt dose er 75-160 mg én gang daglig.
Forebygging av blodproppdannelse etter visse typer hjerteoperasjoner:
 • Anbefalt dose er 75-160 mg én gang daglig.
Eldre
Samme som for voksne. Generelt skal acetylsalisylsyre brukes med forsiktighet hos eldre pasienter, da de er mer utsatte for bivirkninger. Behandlingen skal evalueres med regelmessige intervaller.
Barn
Acetylsalisylsyre skal ikke gis til barn og ungdom under 16 år, med mindre det er forskrevet av legen (se pkt. ”Vis forsiktighet ved bruk av Acetylsalisylsyre Actavis”).
Administrasjonsmåte
Til oral bruk.
Tablettene skal svelges hele sammen med tilstrekkelig væske (et halvt glass vann). Enterotablettene har en drasjering som hindrer dem i å irritere tarmen, og derfor skal de verken knuses, deles eller tygges.
Dersom du tar for mye Acetylsalisylsyre Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Symptomer på en overdose kan være pipelyd i ørene, hørselsproblemer, hodepine, svimmelhet, forvirring, kvalme, oppkast og magesmerter. En alvorlig overdose kan medføre hurtigere pusting enn normalt (hyperventilering), feber, sterk svetting, rastløshet, kramper, hallusinasjoner, lavt blodsuker, koma og sjokk.
Dersom du har glemt å ta Acetylsalisylsyre Actavis
Hvis du har glemt en dose, venter du til tiden er inne for å ta neste dose. Ta deretter tablettene som normalt.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Kontakt lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. MULIGE BIVIRKNINGER
Som alle legemidler kan Acetylsalisylsyre Actavis forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du opplever noen av de følgende alvorlige bivirkningene, må du avslutte behandlingen med Acetylsalisylsyre Actavis og kontakte lege umiddelbart:
 • Plutselige pipelyder i brystet, hevelse i lepper, ansikt eller kropp, utslett, besvimelse eller problemer med å svelge (alvorlig allergisk reaksjon).
 • Rødme i huden med blemmedannelse eller avskalling, noe som også kan være forbundet med høy feber og leddsmerter. Dette kan være erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom eller Lyells syndrom.
 • Uvanlige blødninger, som for eksempel opphosting av blod, blod i oppkast eller urin eller svart avføring.
Vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 100 pasienter):
 • Fordøyelsesbesvær
 • Økt blødningstendens
Mindre vanlige (forekommer hos 1 til 10 av 1000 pasienter):
 • Elveblest
 • Rennende nese
 • Pustevansker
Sjeldne (forekommer hos 1 til 10 av 10 000 pasienter):
 • Alvorlig blødning i magen eller tarmene, hjerneblødning, endret antall blodceller.
 • Kvalme og oppkast
 • Kramper i nedre del av respirasjonskanalen, astmaanfall
 • Betennelse i blodkar
 • Blåmerker med lilla prikker (kutan blødning)
 • Alvorlige hudreaksjoner, som f.eks. et utslett som kalles erythema multiforme og de livstruende formene Stevens-Johnsons syndrom og Lyells syndrom.
 • Overfølsomhetsreaksjoner, som f.eks. hevelse i lepper, ansikt eller kropp, eller sjokk.
 • Unormale sterke eller langvarige menstruasjonsblødninger.
Bivirkninger med ukjent frekvens
 • Pipelyd i ørene (tinnitus) eller nedsatt hørsel
 • Hodepine
 • Vertigo.
 • Magesår eller sår i tynntarmen og perforasjon
 • Forlenget blødningstid
 • Nedsatt nyrefunksjon
 • Nedsatt leverfunksjon
 • Forhøyede verdier av urinsyre i blodet
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. HVORDAN DU OPPBEVARER ACETYLSALISYLSYRE ACTAVIS
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Tablettboks: Hold boksen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.
Blisterpakning: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke Acetylsalisylsyre Actavis etter utløpsdatoen som er angitt på esken eller tablettboksen/blisterpakningen etter ”Utløpsdato” eller ”EXP”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. YTTERLIGERE INFORMASJON
Sammensetning av Acetylsalisylsyre Actavis
Virkestoffet er acetylsalisylsyre. Hver enterotablett inneholder 75 eller 160 mg acetylsalisylsyre.
Andre innholdsstoffer er: tablettkjerne: mikrokrystallinsk cellulose, maisstivelse, vannfri kollodial silika, stearinsyre; drasjering: Metakrylsyreetylakrylatkopolymer (1:1), polysorbat 80, natriumlaurylsulfat, trietylsitrat, talkum.
Hvordan Acetylsalisylsyre Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Acetylsalisylsyre Actavis enterotabletter 75 mg er ovale, hvite, bikonvekse filmdrasjerte tabletter, 9,2 × 5,2 mm.
Acetylsalisylsyre Actavis enterotabletter 160 mg er runde, hvite, bikonvekse filmdrasjerte tabletter med en diameter på 8,7 mm.
Pakningsstørrelser:
Blisterpakninger: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 enterotabletter.
Tablettboks: 10, 30, 50, 100, 500 enterotabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaveren av markedsføringstillatelsen
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegi 76-78
220 Hafnarfjördur
Island
Tilvirkere
Actavis ehf.
Reykjavikurvegi 78
220 Hafnarfjördur
Island
Actavis Limited
BLB 016, Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN 3000
Malta
Balkanpharma Dupnitsa AD
3, Samokovsko Shosse Str.
2600 Dupnitsa
Bulgaria
For ytterligere informasjon kontakt:
Actavis Norway AS
Hoffsveien 1 D, Postboks 409 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: 815 22 099
kundeservice@actavis.no
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 07.07.2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for et bestemt fremmed stoff. Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på den ukjente substansen som kalles et allergen. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, visse matvarer, og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til et allergisk sjokk, kalt anafylaksi, med symptomer som feber, utslett, opphovning og blodtrykksfall. Et slikt sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem: Opphovning i huden, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Angioødem kan forekomme ved allergi, men også f.eks. varme, sollys og trykk kan være utløsende faktorer. Noen ganger oppstår angioødem ved legemiddelbruk.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Artritt er et annet ord for leddbetennelse.

astma: Anfall av åndenød på grunn av kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

blåmerker (hematom, bloduttredelser): Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber: Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyes kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høysnue (allergisk rhinitt, allergisk snue): Betennelse i nesens slimhinne som utløses av allergifremkallende substanser, vanligvis pollen. Symptomer er nesetetthet, rennede nese og nysing.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lyells syndrom (toksisk epidermal nekrolyse): Svært alvorlige og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

manisk-depressiv lidelse (bipolar lidelse): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

stevens-johnsons syndrom: En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.