Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

 .

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

 1. 1:

  Hva Loratadin Hexal er, og hva det brukes mot.

 2. 2:

  Hva du må ta hensyn til før du bruker Loratadin Hexal.

 3. 3:

  Hvordan du bruker Loratadin Hexal.

 4. 4:

  Mulige bivirkninger.

 5. 5:

  Oppbevaring av Loratadin Hexal.

 6. 6:

  Ytterligere informasjon.

 .

Loratadin HEXAL 10 mg tabletter

Virkestoff er:        
Loratadin 10 mg.

 .

Hjelpestoffer er: Laktosemonohydrat, magnesiumstearat, maisstivelse og kolloidal vannfri silika.

 .

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Danmark.

 .

Tilvirker:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland.

 .

Les avsnittStopp

1. HVA LORATADIN HEXAL ER, OG HVA DET BRUKES MOT.

 .

Loratadin Hexal er hvite, ovale, udrasjerte tabletter med delestrek.

Kroppen utskiller histamin når den utsettes for et allergifremkallende stoff. Loratadin er et antihistamin som motvirker effekten av histamin. Loratadin lindrer allergiske symptomer som nysing, rennende nese og kløe i nesen. Loratadin Hexal brukes også for å behandle symptomer på langvarig elveblest (urtikaria).

 .

Les avsnittStopp

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER LORATADIN HEXAL.

 .

Bruk ikke Loratadin Hexal:

 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor loratadin eller et av de andre innholdsstoffene i Loratadin Hexal.

 .

Vis forsiktighet ved bruk av Loratadin Hexal:

 • dersom du har alvorlig nedsatt leverfunksjon.

 • dersom du skal gjennomgå en allergitest, såkalt prikktest, på huden. Du bør avbryte behandling med Loratadin Hexal minst 48 timer før du skal ta en allergitest på huden, siden loratadin kan påvirke resultatet.

 .

Graviditet:

Kontakt lege eller apotek før du tar noen form for medisin. Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Loratadin Hexal bør derfor ikke brukes under graviditet.

 .

Amming:

Kontakt lege eller apotek før du tar noen form for medisin. En liten mengde loratadin skilles ut i brystmelken. Loratadin Hexal bør derfor ikke brukes under amming. Kontakt lege eller apotek før du tar dette legemidlet.

 .

Inntak av Loratadin Hexal med mat og drikke:

Loratadin Hexal kan tas med eller uten mat. Loratadin øker ikke effekten av alkohol.

 .

Bilkjøring og bruk av maskiner:

Døsighet er en sjelden bivirkning, men den kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på preparatet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.

 .

Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Loratadin Hexal:

Loratadin Hexal inneholder laktosemonohydrat. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse over for noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.

 .

Bruk av andre legemidler sammen med Loratadin Hexal:

Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.

 .

Les avsnittStopp

3. HVORDAN DU BRUKER LORATADIN HEXAL.

 .

Voksne og barn over 12 år: Den vanlige dosen er: 1 tablett (10 mg) daglig.

 .

Barn 2 til 12 år med kroppsvekt over 30 kg: Den vanlige dosen er: 1 tablett (10 mg) daglig.

 .

10 mg tabletten er ikke egnet for barn med en kroppsvekt under 30 kg.

 .

Effekt og sikkerhet av Loratadin Hexal hos barn under 2 år er ikke fastslått.

 .

Hvis du mener virkningen av Loratadin Hexal er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.

 .

Dersom du tar for mye av Loratadin Hexal:

Ved overdosering har man sett symptomer som søvnighet, såvel som hodepine og hjertebank. Kontakte lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

 .

Dersom du har glemt å ta Loratadin Hexal:

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

 .

Les avsnittStopp

4. MULIGE BIVIRKNINGER.

 .

Som alle legemidler kan Loratadin Hexal ha bivirkninger.

 .

Vanlige (oppleves av flere enn 1 av 100 personer, men færre enn 1 av 10 personer):

Hodepine, nervøsitet, tretthet, økt appetitt og søvnløshet.

 .

Svært sjeldne (oppleves av flere enn 1 av 10.000 personer):

Alvorlige allergiske reaksjoner, svimmelhet, hjertebank, rask hjerterytme, kvalme, munntørrhet, magekatarr, unormal leverfunksjon, kløe, håravfall, utmattelse.

 .

Informer lege dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Les avsnittStopp

5. OPPBEVARING AV LORATADIN HEXAL.

 .

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Loratadin Hexal etter utløpsdatoen som er angitt på esken.

Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.

 .

Les avsnittStopp

6. YTTERLIGERE INFORMASJON.

 .

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelsen rettet til den lokale representant for innehaver av markedsføringstillatelsen.

HEXAL AS, Jernbaneveien 4, 1400 Ski, Norge. Tlf.: 64 91 30 00.

 .

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent: 2005-03-02.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, visse matvarer, og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til et allergisk sjokk, kalt anafylaksi, med symptomer som feber, utslett, opphovning og blodtrykksfall. Et slikt sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

Antihistamin: Legemiddel som forhindrer eller lindrer allergiske reaksjoner. Påvirker hovedsakelig symptomer fra nese og øyne.