Minitran

Meda

Nitroglyserinpreparat.

ATC-nr.: C01D A02

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteDEPOTPLASTER 5 mg/24 timer og 10 mg/24 timer: Hvert depotplaster inneh.: Glycerol. trinitr. 18 mg (6,7 cm2 avgir 5 mg/24 timer), resp. 36 mg (13,3 cm2 avgir 10 mg/24 timer), const. q.s.


Indikasjoner: 

Profylaktisk mot angina pectoris.

Dosering:

Individuell. Anbefalt startdose: 1 depotplaster 5 mg/24 timer. Ved behov økes dosen gradvis. Ett plaster appliseres 1 gang i døgnet iht. vedlagte bruksanvisning. En nitratfri periode på 8-12 timer hvert døgn, vanligvis om natten, minsker risikoen for effekttap.
Administrering: Plasser plasteret på bryst eller overarm på tørr, ren og ubehåret hud (barber hvis nødvendig). Bytt hudområde daglig. Anvend ikke samme område før etter 2-3 dager. Preparatet har spesielt god hefteevne. Tåler vann, svette og fysisk aktivitet uten å løsne.

Kontraindikasjoner: 

Overfølsomhet for nitroforbindelser. Alvorlig hypotensjon og hypovolemi. Hjertetamponade. Konstruktiv perikarditt. Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati. Økt intrakranielt trykk. Samtidig behandling med sildenafil.

Forsiktighetsregler: 

Pasienter med hypoksemi og ubalansert ventilasjon/perfusjon pga. lungesykdommer eller iskemisk hjertefeil skal behandles med særskilt forsiktighet. Hos pasienter med angina pectoris, hjerteinfarkt eller cerebral iskemi kan nitrater forverre balansen mellom ventilasjon/perfusjon og føre til nedgang i arterielt partielt oksygentrykk. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med hypoksi grunnet alvorlig anemi da biotransformasjonene av glyseroltrinitrat er redusert. Nitrater kan gi blodtrykksfall og forverre angina hos pasienter med aortastenose og mitralstenose. Brå seponering bør unngås pga. risiko for angina pectoris-anfall, og overlappende behandling bør igangsettes. Forbigående hypoksi kan gi paradoksal reaksjon. Toleranseutvikling eller avtagende effekt forekommer ofte ved kontinuerlig eller hyppig dosering av langtidsvirkende nitrater, inkl. transdermale systemer. Nitratfrie intervaller på 8-12 timer pr. døgn forhindrer toleranseutvikling. Kortere intervaller er ikke godt undersøkt. Brukes med forsiktighet til pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon pga. redusert eliminasjon av glyseroltrinitrat.

Interaksjoner: 

Samtidig behandling med andre vasodilaterende/antihypertensive midler, trisykliske antidepressiver, samt alkohol, kan potensere blodtrykkssenkende effekt av preparatet. Ved samtidig bruk av nitrater og sildenafil kan det oppstå betydelig blodtrykksfall, noe som kan gi alvorlige bivirkninger som synkope eller hjerteinfarkt hos disponerte pasienter. Muligheten for at inntak av acetylsalisylsyre og andre non-steroide antiinflammatoriske midler kan senke effekten av glyseroltrinitrat kan ikke utelukkes.
Vis interaksjoner for C01D A02

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet/Amming:

Forsiktighet bør utvises hos gravide og ammende.

Bivirkninger:

De fleste bivirkningene er farmakologisk medierte og doseavhengige. I starten av behandlingen opptrer hodepine hos opptil 50% av pasientene. Dette skyldes preparatets kardilaterende effekt og forsvinner vanligvis i løpet av de første ukene. Hyppige (>1/100): Hud: Rødming. Sirkulatoriske: Takykardi, hypotoni. Øvrige: Hodepine, svimmelhet. Mindre hyppige: Kvalme. Sjeldne (<1/1000): Besvimelse.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Se Giftinformasjonens anbefalinger C01D A02.

Egenskaper:

Klassifisering: Depotplaster for transdermal tilførsel av glyseroltrinitrat. Består av en tynn, elastisk og transparent polyetylenfilm med hypoallergisk klebestoff av akrylbase. Aktiv substans er finfordelt i en limstoffmatriks. Ved kutan applikasjon unngås first pass-metabolisme i leveren. Sannsynlig virkningsmekanisme: Relakserer glatt muskulatur. Den kardilaterende effekten er mest uttalt på venesiden, noe som fører til «pooling» av blod i venene med redusert diastolisk fylning av hjertet («preload»). Dette innebærer en avlastning av hjertets arbeid, med et redusert oksygenbehov i myokardet som resultat. Misforhold som foreligger mellom hjertets oksygenbehov og tilførsel bedres og anginøse smerter reduseres eller forsvinner. Glyseroltrinitrat virker også på arteriolene, reduserer systemisk karmotstand og derved «afterload» hvilket også kan bidra til å redusere myokardets oksygenbehov. Glyseroltrinitrat dilaterer koronarkar og redistribuerer blodstrømmen til det iskemiske subendokardet. Absorpsjon: Terapeutisk effekt nås etter ca. 30 minutter, og plasmakonsentrasjonen når likevekt etter ca. 2 timer. Bytte av plaster påvirker ikke denne likevekten. Plasmakonsentrasjonene viser imidlertid betydelig intra- og interindividuelle forskjeller. Plasmakonsentrasjonen synker raskt når plasteret fjernes. Virketid er minst 24 timer. Metabolisme: Denitreres raskt ved hjelp av glutation-avhengig organisk nitrat reduktase i lever. I tillegg indikerer in vitro data en betydelig biotransformasjon av glyseroltrinitrat i røde blodlegemer. Utskillelse: Hovedsakelig i urin i form av inaktive metabolitter.

Sist endret: 14.10.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

17.07.2013

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Minitran, DEPOTPLASTER:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
5 mg/24 timer30 stk. 112599
Byttegruppe
150,50CC01DA02_2SPC_ICON
100 stk. 380865
Byttegruppe
423,80CC01DA02_2SPC_ICON
10 mg/24 timer100 stk. 380840
Byttegruppe
517,30CC01DA02_2SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Absorpsjon: Opptak av stoffer i kroppen. Legemidler må absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan bl.a. skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

Anemi (Blodmangel): En reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

Angina pectoris (Hjertekrampe): Hjertekrampe; årsaken er redusert blodstrøm i koronararteriene på grunn av innsnevringer. Symptomer er brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer, samt tretthet og kortpustethet.

Antihypertensiv: Noe som motvirker høyt blodtrykk.

Antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

Hypotensjon (Lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk.

Hypovolemi: Redusert blodvolum.