Imovax Polio

Sanofi Pasteur MSD

Trivalent poliovaksine.

ATC-nr.: J07B F03

 
  Står ikke på WADAs dopinglisteINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Inaktivert poliovirus type 1 (Mahoney), type 2 (Mef-1) og type 3 (Saukett), hhv. 40, 8 og 32 enheter D-antigen, 2-fenoksyetanol, formaldehyd, «medium 199» (hovedsakelig aminosyrer og vitaminer) til 0,5 ml.


Indikasjoner: 

Aktiv immunisering mot poliomyelitt hos spedbarn, barn og voksne, både til basisimmunisering og påfølgende boosterdoser. Indisert hos immunkompromitterte pasienter, deres nærmeste og individer hvor oral poliovaksine er kontraindisert. Boostervaksinasjon hos individer som tidligere har fått oral poliomyelittvaksine.

Dosering:

Basisvaksinasjon: Voksne: Hos uvaksinerte gis 2 påfølgende doser (à 0,5 ml) med 1-2 måneders intervall. Barn >2 måneder: 3 påfølgende doser (à 0,5 ml) med 1-2 måneders intervall.
Boostervaksinasjon: Voksne: 3. dose (1. booster) gis 1 år etter 2. basisvaksinasjon, med påfølgende boosterdose hvert 10. år. Barn og ungdom: 1 boosterdose hvert 5. år. Småbarn: 4. dose (1. booster) gis 1 år etter 3. basisvaksinasjon.
Administrering: Injiseres fortrinnsvis i.m., ev. s.c. Anbefalt injeksjonssted er lateralt midt på låret hos spedbarn og småbarn, og i deltamuskelen hos barn, ungdom og voksne. Skal ikke gis intravaskulært.

Kontraindikasjoner: 

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Alvorlig reaksjon etter tidligere administrering av vaksinen eller vaksine med lignende innholdsstoffer. Febril eller akutt sykdom.

Forsiktighetsregler: 

Relevant medisinsk behandling og overvåkning skal være lett tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon etter administrering. Forsiktighet ved overfølsomhet for neomycin, streptomycin, polymyksin B (spor kan finnes i vaksinen), og andre lignende antibiotika. Vaksinens immunogene effekt kan reduseres ved immunsuppressiv behandling eller immunsvikt. Pasienter med kronisk immunsvikt (som hiv-infeksjon) bør allikevel vaksineres. Gis med forsiktighet ved trombocytopeni eller koagulasjonsforstyrrelser pga. mulig blødningsrisiko. Ved vaksinering av premature spedbarn (født ≤28 uke i svangerskapet) bør risiko for apné og behovet for respiratorisk overvåkning i 48-72 timer vurderes, spesielt for de med tidligere historie med respiratorisk umodenhet. Vaksinasjon bør gjennomføres da fordelen er høy.

Interaksjoner: 

Vaksinen kan gis samtidig med andre vanlige vaksinasjoner, men separate sprøyter og injeksjonssteder bør benyttes. Unntaksvis ved immunsuppressiv behandling. Forventet immunrespons vil muligens ikke oppnås hos personer med manglende evne til å danne antistoffer (pga. genetisk defekt, immunsviktsykdom eller immunsuppressiv behandling).
Vis interaksjoner for J07B F03

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Det er manglende data på bruk av vaksinen hos gravide. Skal kun gis til gravide hvis strengt nødvendig. Amming: Er ikke kontraindisert.

Bivirkninger:

Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerte på injeksjonsstedet, feber >38,1°C. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Rødhet på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øvrige: Hevelse på injeksjonsstedet. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Utslett, urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjon type I (som allergisk reaksjon, anafylaktisk reaksjon og anafylaktisk sjokk). Muskel-skjelettsystemet: Lett og forbigående artralgi og myalgi. Nevrologiske: Kortvarige kramper, feberkramper, hodepine, forbigående og lett parestesi. Psykiske: Uro, søvnighet, irritabilitet. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet som ødem, smerte, utslett eller hevelse innen 48 timer etter vaksinering med 1-2 dagers varighet, forbigående lav feber innen 24-48 timer etter vaksinering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Ikke dokumentert.

Egenskaper:

Klassifisering: Inaktivert trivalent poliovaksine fremstilt av poliovirus type 1 (Mahoney), type 2 (Mef-1) og type 3 (Saukett), dyrket i Veroceller og inaktivert med formaldehyd. Virkningsmekanisme: 1 måned etter 3 basisdoser er seroproteksjonsgraden 100% for poliovirus type 1 og 3 og 99-100% for poliovirus type 2. Etter 4. injeksjon varer immuniteten i minst 5 år.

Oppbevaring og holdbarhet: 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Må ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Andre opplysninger: 

Må ikke blandes med andre vaksiner eller legemidler. Vaksinen skal være klar og fargeløs ved bruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Sist endret: 01.11.2013
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

31.05.2013

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Imovax Polio, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) 042549135,90C-SPC_ICON
10 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) 0453851048,60C-SPC_ICON
20 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte) 0425562056,00C-SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, visse matvarer, og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til et allergisk sjokk, kalt anafylaksi, med symptomer som feber, utslett, opphovning og blodtrykksfall. Et slikt sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

Anafylaktisk reaksjon (Anafylaksi): En akutt og alvorlig allergisk reaksjon. En allergisk reaksjon er når kroppens immunsystem reagerer på en relativt harmløs substans. I verste fall kan det resultere i et anafylaktisk sjokk, som innebærer pustebesvær og kraftig blodtrykksfall.

Feberkramper: Krampeanfall ved feber. En vanlig tilstand som rammer 2-5% av alle barn i alderen 3 måneder til 5 år.

Hiv: Hiv står for humant immunsviktvirus, et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

Immunsuppressiv: Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

Trombocytopeni: Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.