Furadantin

Meda

Urinveisantiseptikum.

ATC-nr.: J01X E01

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteTABLETTER 5 mg og 50 mg: Hver tablett inneh.: Nitrofurantoin. 5 mg, resp. 50 mg, lactos. Med delekors.


Indikasjoner: 

Akutte, residiverende og kroniske infeksjoner i urinveiene, særlig cystitt, ikke ved septisk pyelonefritt.

Dosering:

Voksne: Normaldose 50 mg 3-4 ganger daglig i en uke. Hvis resistensbestemmelsen eller dyrkingssvaret motiverer en høyere urinkonsentrasjon, kan 100 mg 3-4 ganger daglig gis initialt. Ved residiverende infeksjoner i løpet av måneder eller år må lavest virksomme døgndose utprøves individuelt. Ofte er 50 mg morgen og kveld tilstrekkelig. Ved asymptomatisk bakteriuri hos gravide og ved residiverende cystitt synes en kveldsdose på 50-100 mg å gi tilfredsstillende resultat uten bivirkninger.
Barn >1 måned: 3 mg pr. kg pr. døgn, fordelt på minst 2 doser i en uke. Ved langtidsbehandling i løpet av måneder og år gis 1-2 mg pr. kg pr. døgn.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: For å unngå nevrotoksiske bivirkninger må dosen reduseres. Ved serumkreatinin 180-360 μmol/liter gis 50 mg 2 ganger daglig, og ved høyere verdier gis 25-50 mg pr. døgn. Ved sterkt nedsatt nyrefunksjon (GFR<40 ml/minutt) er utskillelsen så lav at virksomme urinkonsentrasjoner kan forekomme bare i unntakstilfeller, preparatet bør ikke brukes. Barn <1 måned: Ettersom røde blodlegemer med utilstrekkelige mengder redusert glutation kan forekomme hos nyfødte barn og barn opp til 1 måneds alder, skal nitrofurantoin ikke gis til nyfødte og barn <1 måned.
Administrering: Skal tas i forbindelse med mat, dels for å øke absorbsjonen og minske risikoen for kvalme, dels for å forlenge utskillelsesperioden for aktiv konsentrasjon i urinen. Til spedbarn og småbarn gis tabletter à 5 mg, som lett oppløses i litt væske og blandes i maten.

Kontraindikasjoner: 

Nyfødte, barn <1 måneds alder. Ved amming av barn <1 måneds alder. Ved kjent mangel på glukose-6-fosfatdehydrogenase (G-6-PD). Anuri. Oliguri. Kjent overømfintlighet for nitrofurantoin eller et eller flere av hjelpestoffene.

Forsiktighetsregler: 

Forsiktighet skal utvises ved anemi, diabetes mellitus, elektrolyttforstyrrelser og B-vitaminmangel. Ved langtidsbehandling, særlig av eldre pasienter, må lungestatus kontrolleres regelmessig slik at ev. symptomer på lungefibrose oppdages. Ved lungefibrose må behandlingen stoppes og videre oppfølging skje i samråd med lungemedisinsk ekspertise. Leverfunksjonen bør kontrolleres ved langtidsterapi. Nyrefunksjonen bør kontrolleres hos eldre før ev. langtidsdosering, for å redusere risikoen for perifer nerveaffeksjon. Nitrofurantoin kan indusere hemolytisk anemi hos pasienter som lider av (G-6-PD)-mangel og hos pasienter som har røde blodlegemer uten tilstrekkelige mengder redusert glutation.

Interaksjoner: 

Samtidig bruk av probenecid gir økt effekt av nitrofurantoin.
Vis interaksjoner for J01X E01

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Nitrofurantoin er brukt av et stort antall gravide uten at negative effekter er observert. I meget sjeldne tilfeller er hemolytisk anemi rapportert ved behandling med nitrofurantoin like før fødsel. I forbindelse med fødsel skal nitrofurantoin kun gis etter meget grundig vurdering. Amming: Se Kontraindikasjoner. Går over i morsmelk. Nitrofurantoin er brukt av et stort antall ammende uten at negative effekter på barnet er observert. Hos nyfødte kan det forekomme at røde blodlegemer inneholder for lite redusert glutation. Skal ikke brukes ved amming av barn <1 måned pga. risiko for hemolytisk anemi. Forskrivning til kvinner som ammer barn >1 måned må skje etter nøye vurdering.

Bivirkninger:

Forekommer hos ca. 1% av pasientene. Reversible overfølsomhetsreaksjoner er de vanligste, hvor akutte og enkelte ganger alvorlige lungesymptomer dominerer. Mindre hyppige: Blod: Leukocytose, eosinofili. Gastrointestinale: Kvalme, brekninger og diaré. Hud: Eksantem, urticaria, kløe. Lever: Leveraffeksjon med et bilde lik så vel aktiv kronisk hepatitt som kolestatisk ikterus. Transaminaseøkning. Luftveier: Stripeformede fortetninger, infiltrater og pleuraeksudat. Dyspné, fuktige rallelyder, astmatiske symptomer. Muskel-skjelettsystemet: Muskelsmerter. Nevrologiske: Perifer nevropati. Øvrige: Feber, hodepine, svimmelhet, munntørrhet. Sjeldne (<1/1000): Blod: Leukopeni, trombocytopeni. Hemolytisk anemi ved arvelig (G-6-PD)-mangel i erytrocyttene. Gastrointestinale: Parotitt. Hud: Forbigående alopesi. Luftveier: Akutt lungereaksjon. Lungefibrose. Nevrologiske: Nystagmus. Sentralnervesystemet: Benign intrakraniell trykkøkning. Øvrige: SLE. Akutte lungereaksjoner karakteriseres av dyspné, takypné, hoste, høy feber, brystsmerter, hodepine, brekninger, eosinofili, lungeinfiltrat og pleuraeksudat, og kan inntreffe fra noen timer til noen dager etter behandlingen er startet. Symptomene opphører oftest når behandlingen avsluttes. Kroniske lungereaksjoner er sjeldnere (1/10-1/20) enn akutte reaksjoner og rammer som regel eldre pasienter. Symptomene inkluderer interstitiell pneumonitt og lungefibrose. Lungefibrose er observert ved langtidsbehandling. Akutt leveraffeksjon kan opptre innen de første 4-6 uker og har god prognose. Kronisk affeksjon opptrer etter langvarig terapi (6 måneder) og nesten utelukkende hos kvinner. Begge typer reaksjoner har god prognose etter seponering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning:

Symptomer: Kvalme, brekninger, hodepine, ørhet, ataksi, parestesier, tremor, kramper, diaré, pulmonell overfølsomhetsreaksjon, eksem, urticaria, hemolytisk anemi hos disponerte personer. Polynevropati hos personer med nedsatt nyrefunksjon. Behandling: Om nødvendig ventrikkeltømming, kull, forsert alkalisk diurese. For øvrig symptomatisk behandling. Se Giftinformasjonens anbefalinger J01X E01.

Egenskaper:

Klassifisering: Kjemoterapeutikum med bredt antibakterielt spektrum, som omfatter både grampositive og gramnegative bakterier. Virkningsmekanisme: Effekten er bakteriostatisk/baktericid og størst ved lav pH. Følsomheten er som regel høy hos E. coli og enterokokker (90-100%), måtelig hos Klebsiella og Proteus. Pseudomonas aeruginosa er vanligvis resistent. Påvirker bakterielle enzymsystemer som åpenbart bare unntaksvis kan bli uberørt. Resistente stammer er derfor fortsatt uvanlige. En risikerer ingen seleksjon av resistente bakterier i tykktarmsfloraen, fordi denne ikke påvirkes. Særlig ved langtidsbehandling er dette av betydning. Surgjøring av urinen øker reabsorpsjonen i de distale tubuli og forhøyer den antibakterielle effekten. Absorpsjon: Meget hurtig. Fordeling: Ved adekvat dosering er blodkonsentrasjonen meget lav, men til tross for dette finnes nitrofurantoin igjen i høyere konsentrasjon i nyrelymfen. Dette skyldes resorbsjon fra distale tubuli til nyrevev som fremfor alt foregår ved pH <7. Utskillelse: Utskilles meget hurtig og viser antibakteriell effekt i urinen allerede etter 30 minutter.

Sist endret: 18.03.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

12.01.2012

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Furadantin, TABLETTER:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
5 mg50 stk. (boks) 02709481,20CJ01XE01_1SPC_ICON
50 mg25 stk. (blister) 48790068,80CJ01XE01_1SPC_ICON
100 stk. (boks) 026682120,60CJ01XE01_1SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Absorpsjon: Opptak av stoffer i kroppen. Legemidler må absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan bl.a. skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

Alopesi (Håravfall, Hårtap, Skallethet): Håravfall, mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Den vanligste årsaken til håravfall er arvelig disposisjon, men håravfall kan også forårsakes av blant annet bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

Anemi (Blodmangel): En reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

Anuri: Opphørt eller nesten opphørt urinutskillelse (mindre enn 100 ml/dag). Kan oppstå etter en alvorlig akutt nyreskade eller ved nyresykdom.

Ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene.

Cystitt (Blærekatarr): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

Diabetes mellitus (Sukkersyke): Sukkersyke. Finnes i to varianter: Type I, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type II som også kalles aldersdiabetes. Type I diabetes krever daglige insulinsprøyter.

Diurese: Urinutskillelse.

Dyspné: Kortpustethet eller åndenød. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte-og lungesykdommer, selv ved hvile.

Eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

Elektrolyttforstyrrelser: Elektrolytter er mineraler kroppen trenger. Blir det for lite eller for mye av et mineral kan det oppstå elektrolyttforstyrrelser. Det kan da være nødvendig med tiltak som justerer nivåene.

Eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

Hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

Ikterus (Gulsott, Hyperbilirubinemi): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

Nystagmus: Gjentatte ufrivillige øyebevegelser som ofte sees ved sykdommer relatert til balanseorganene. Nystagmus er også et vanlig fenomen ved større belastning av syn- og balansesansen, for eksempel ved fiksering av blikket eller når blikket rettes i en bestemt retning.

Trombocytopeni: Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.