Apocillin

Actavis

Antibiotikum.

ATC-nr.: J01C E02

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteGRANULAT TIL DRÅPER 250 mg/ml: 1 ml inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 250 mg, sakkarinnatrium, natriumbenzoat (E 211), hjelpestoffer, renset vann til 1 ml. Aprikos-grapefruktsmak.


GRANULAT TIL MIKSTUR 50 mg/ml: 1 ml inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg, sukrose, natriumbenzoat (E 211), natriumcyklamat, hjelpestoffer, renset vann til 1 ml. Sukkerholdig. Sitrussmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 165 mg, 330 mg, 660 mg og 1 g: Hver tablett inneh.: Fenoksymetylpenicillinkalium 165 mg (250 000 IE), resp. 330 mg (500 000 IE), 660 mg (1 mill. IE) og 1 g (1,5 mill. IE), hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner: 

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier f.eks. pneumoni, faryngitt, tonsillitt, sinusitt, otitt og scarlatina. Erysipelas, utbredt impetigo samt sår- og hudinfeksjoner i kombinasjon med lokal antibakteriell behandling. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for hensiktsmessig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering:

Anbefalt doseringsintervall er 4 ganger i døgnet. Dosen avpasses etter infeksjonens art og grad.
Voksne: 1,3-4 g (2-6 mill. IE) pr. døgn.
Barn: 33-66 mg (50 000-100 000 IE) pr. kg pr. døgn. Dråper eller mikstur anbefales til spedbarn og små barn.
Vanlig dosering til spedbarn:

Premature spedbarn:

 

 

1. leveuke:

20 mg (30 000 IE)

pr. kg pr. døgn

2. leveuke:

27 mg (40 000 IE)

pr. kg pr. døgn

3. leveuke:

33 mg (50 000 IE)

pr. kg pr. døgn

4. leveuke-3 måneder:

50 mg (75 000 IE)

pr. kg pr. døgn

Fullbårne spedbarn:

 

 

1. og 2. levedøgn:

20 mg (30 000 IE)

pr. kg pr. døgn

3.-6. levedøgn:

27 mg (40 000 IE)

pr. kg pr. døgn

2. leveuke:

33 mg (50 000 IE)

pr. kg pr. døgn

3. leveuke-3 måneder:

50 mg (75 000 IE)

pr. kg pr. døgn


Dråper, doseringsforslag:

Alder (vekt)

Doseringsforslag
pr. døgn

Egnet pakningsstørrelse
for 7 dagers behandling

3 uker-3 måneder (4-5 kg):

0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25 ml

20 ml

3 måneder-11/2 år (5-12 kg):

0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 ml

20 ml

11/2-3 år (12-15 kg):

0,75 + 0,75 + 0,75 + 0,75 ml

20 ml

3-5 år (15-20 kg):

1 + 1 + 1 + 1 ml

40 ml

5-12 år (20-40 kg):

1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,5 ml

40 ml

>12 år og voksne

 

 

(>40 kg):

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ml

40 + 40 ml


Mikstur, doseringsforslag:

Alder (vekt)

Doseringsforslag
pr. døgn

Egnet pakningsstørrelse
for 7 dagers behandling

3 uker-1/2 år (4-8 kg):

1 ml/kg fordelt på
4 doser

125 ml

1/2-11/2 år (8-12 kg):

2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,5 ml

125 ml

11/2-5 år (12-20 kg):

5 + 5 + 5 + 5 ml

200 ml

5-12 år (20-40 kg):

7,5 + 7,5 + 7,5 + 7,5 ml

300 ml

>12 år og voksne

 

 

(>40 kg):

10 + 10 + 10 + 10 ml

125 + 200 ml


Tabletter, doseringsforslag:

Alder (vekt)

Doseringsforslag
pr. døgn

Egnet pakningsstørrelse
for 7 dagers behandling

11/2-5 år (12-20 kg):

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 165 mg

30 tabl. à 165 mg

5-12 år (20-40 kg):

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 330 mg

30 tabl. à 330 mg

>12 år og voksne

 

 

(>40 kg):

1 + 1 + 1 + 1 tablett à 660 mg

30 tabl. à 660 mg


Generelt: Ved alvorlige infeksjoner kan høyere doser være nødvendig både til barn og voksne. Ved svært alvorlige infeksjoner skal parenteral behandling gis. For å unngå senkomplikasjoner (revmatisk feber), bør infeksjoner med betahemolytiske streptokokker behandles i 10 dager.
Akutt otitis media: Behandling begrenses til 5 dager. Voksne: 2 tabletter à 660 mg, ev. 1 tablett à 1 g × 3-4 i 5 dager. Barn: 8-15 mg/kg × 3-4 i 5 dager.
Purulent sinusitt: Voksne: 1-2 tabletter (660 mg-1,3 g) × 3-4 i 7-10 dager. Barn: 10-20 mg/kg × 3-4 i 7-10 dager.
Tilberedning/Håndtering: Granulat til dråper/mikstur: Tilberedes på apotek før utlevering.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Granulat til dråper: Riktig mengde dråper måles opp med pipetten og svelges med litt vann eller saft. Granulat til mikstur: Målebeger brukes ved dosering. Tabletter: Bør svelges hele. Kan deles, men delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.

Kontraindikasjoner: 

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Penicillinallergi og type 1-reaksjon for cefalosporiner.

Forsiktighetsregler: 

Moderat nedsatt nyrefunksjon har liten innvirkning på penicillinutskillelsen. Ved alvorlige funksjonssvekkelser bør imidlertid pasienten følges med konsentrasjonsmålinger. Ved vedvarende alvorlig diaré bør pseudomembranøs kolitt mistenkes. Tilstanden kan være livstruende, og behandlingen bør avbrytes umiddelbart og videre behandling følges opp med bakteriologiske prøver. Sensitivitetsreaksjoner kontrolleres vanligvis med antihistaminer eller, ved manglende respons, systemiske kortikosteroider eller forstadier til aminer, f.eks. adrenalin. Miksturen inneholder 6 g sukrose/10 ml og bør ikke tas av pasienter med sjeldne, arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Miksturen og dråpene inneholder hhv. 26 mg/10 ml og 23 mg/2 ml natrium, og for pasienter på kontrollert natriumdiett må det tas hensyn til dette.

Interaksjoner: 

Samtidig tilførsel av probenecid hemmer tubulær sekresjon av penicillin. Penicilliner kan i svært sjeldne tilfeller redusere absorpsjonen og dermed effekten av p-piller. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt effekt/toksisitet av metotreksat. Samtidig bruk av perorale antikoagulanter (f.eks. warfarin) kan forlenge protrombintiden. Andre antibakterielle midler (f.eks. neomycin) og guargummi, reduserer absorpsjon av fenoksymetylpenicillin.
Vis interaksjoner for J01C E02

Gå til interaksjonsanalyseGraviditet, amming og fertilitet:

Graviditet: Lang klinisk erfaring indikerer liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Amming: Går i liten grad over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes kan få skadelige effekter, selv om risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet ikke kan utelukkes. Små mengder virkestoff i morsmelken kan gi økt risiko for sensibilisering.
Fenoksymetylpenicillin

Bivirkninger:

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, løs avføring. Hud: Eksantem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Eosinofili. Hud: Urticaria. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Diaré forårsaket av Clostridium difficile. Immunsystemet: Anafylaktiske reaksjoner. Svært sjeldne (<1/10 000): Blod/lymfe: Hemolytisk anemi, trombocytopeni, leukopeni, agranulocytose. Gastrointestinale: Oppkast, halsbrann, kolitt, stomatitt, glossitt. Hud: Erythema multiforme, pruritus ani, eksfoliativ dermatitt. Nevrologiske: Nevropati, encefalopati. Nyre/urinveier: Nefropati. Øvrige: Feber, angioødem, leddsmerter. Langtidsbruk kan gi vekst av ikke-følsomme organismer som f.eks. candida, som kan gi vulvavaginitt.

Rapportering av bivirkningerOverdosering/Forgiftning:

Symptomer: Akutte reaksjoner sees primært ved hypersensibilisering. Kan i sjeldne tilfeller gi anafylaktisk sjokk innen 20-40 minutter. Behandling: Adrenalin 0,1-0,5 mg langsomt i.v. Hydrokortison 200 mg i.v., ev. prometazin 25 mg i.v. Væske, acidosekorreksjon. Se Giftinformasjonens anbefalinger for beta-laktamantibakterielle midler, penicilliner J01C.

Egenskaper:

Klassifisering: Lett oppløselig, syrestabilt, penicillinaseømfintlig antibiotikum. Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid. Virker hovedsakelig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker og ikke-penicillinasedannende stafylokokker). H. influenzae påvirkes ved høye doser. Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 50%. Maks. serumkonsentrasjon etter ca. 1 time. Samtidig inntak av mat nedsetter absorpsjonen. Proteinbinding: 50-80%. Fordeling: Høy konsentrasjon i godt vaskularisert vev. Halveringstid: Ca. 30 minutter. Terapeutisk serumkonsentrasjon: Bør være 5-20 ganger MIC-verdien for aktuell bakterie, dvs. 2-2,4 μg/ml ved infeksjoner forårsaket av vanlige, penicillinfølsomme bakterier. Utskillelse: 30-50% utskilles i aktiv form via nyrene i løpet av 8 timer.

Oppbevaring og holdbarhet: 

Dråpene og miksturen skal etter tilberedning oppbevares i kjøleskap. Dråpene er holdbare i 20 dager og miksturen i 14 dager.

Andre opplysninger: 

Kan gi falske positive resultater i ikke-enzymatiske glukosetester i urin.

Sist endret: 30.09.2014
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

21.08.2014

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Apocillin, GRANULAT TIL DRÅPER:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
250 mg/ml20 ml (flaske m/gradert pipette) 134056
Byttegruppe
140,90CJ01CE02_1SPC_ICON
40 ml (flaske m/gradert pipette) 134064
Byttegruppe
221,20CJ01CE02_1SPC_ICON

Apocillin, GRANULAT TIL MIKSTUR:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
50 mg/ml125 ml 016519
Byttegruppe
79,70CJ01CE02_1SPC_ICON
200 ml 016527
Byttegruppe
108,70CJ01CE02_1SPC_ICON
300 ml 016584
Byttegruppe
147,50CJ01CE02_1SPC_ICON

Apocillin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakningVarenrPris (kr)1R.gr.2Refusjon3SPC
165 mg30 stk. (blister) 58946550,00CJ01CE02_1SPC_ICON
330 mg20 stk. (blister) 58947345,60CJ01CE02_1SPC_ICON
30 stk. (blister) 58948152,70CJ01CE02_1SPC_ICON
660 mg20 stk. (blister) 589499
Byttegruppe
56,30CJ01CE02_1SPC_ICON
30 stk. (blister) 589507
Byttegruppe
68,90CJ01CE02_1SPC_ICON
40 stk. (blister) 011818
Byttegruppe
79,90CJ01CE02_1SPC_ICON
50 stk. (endose) 589523
Byttegruppe
92,00CJ01CE02_1SPC_ICON
100 stk. (blister) 589531
Byttegruppe
152,80CJ01CE02_1SPC_ICON
1 g20 stk. (blister) 58959867,60CJ01CE02_1SPC_ICON
28 stk. (blister) 58988782,20CJ01CE02_1SPC_ICON
40 stk. (blister) 589895104,10CJ01CE02_1SPC_ICON
60 stk. (endose) 589903140,50CJ01CE02_1SPC_ICON

1 Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

2 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

3Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om Individuell refusjon for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.


Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

Absorpsjon: Opptak av stoffer i kroppen. Legemidler må absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan bl.a. skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

Adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

Agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

Anafylaktisk reaksjon (Anafylaksi): En akutt og alvorlig allergisk reaksjon. En allergisk reaksjon er når kroppens immunsystem reagerer på en relativt harmløs substans. I verste fall kan det resultere i et anafylaktisk sjokk, som innebærer pustebesvær og kraftig blodtrykksfall.

Angioødem: Opphovning i huden, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Angioødem kan forekomme ved allergi, men også f.eks. varme, sollys og trykk kan være utløsende faktorer. Noen ganger oppstår angioødem ved legemiddelbruk.

Antihistamin: Legemiddel som forhindrer eller lindrer allergiske reaksjoner. Påvirker hovedsakelig symptomer fra nese og øyne.

Dermatitt (Hudbetennelse): Hudbetennelse.

Eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

Erysipelas (Rosen): En akutt hudinfeksjon forårsaket av streptokokker. Sykdommen rammer først og fremst barn og eldre mennesker. Typiske symptomer er rødhet som raskt sprer seg og føles varmt ved berøring. Ansiktet er mest utsatt.

Erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

Faryngitt: Halsbetennelse; skyldes ofte virus og går som regel over etter noen dager. Hvis det derimot er bakterier som er årsaken kan sykdommen vare lenger og også gi feber. Hvis betennelsen skyldes streptokokker bør den behandles med antibiotika, vanligvis penicillin.

Hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

Kortikosteroid (Glukokortikoid): Glukokortikoider/kortikosteroider er såkalte steroidhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. De påvirker blant annet stoffskifte og betennelse. Glukokortikoider fins også som medisin, og brukes blant annet mot astma.

Stomatitt (Munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

Trombocytopeni: Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.